ขนาดตัวอักษร ภาษา
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
(Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government
Projects under National Strategy)
>

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
(Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government Projects under National Strategy)

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. พัฒนาฐานข้อมูลนี้ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลเปิดภาครัฐ เชื่อมโยงชุดข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ หรือข้อมูลอื่นจาก eMENSCR ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหน่วยงานของรัฐ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐ ในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันสมัย มั่นคงและมีความปลอดภัย รวมทั้งเป็นช่องทางในการตรวจสอบการดำเนินการของภาครัฐ และการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถแสดงตัวอย่างข้อมูล (Preview) การแสดงผลข้อมูลเชิงภาพและในรูปแบบกราฟต่าง ๆ (Data Visualization) และชุดข้อมูลที่เผยแพร่จะถูกแปลงเป็นเอพีไอ (Application Programming Interface: API) แบบอัตโนมัติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเทศไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อมูลโครงการที่ส่วนราชการบันทึกเข้าในระบบ eMENSCR

ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

ชุดข้อมูลล่าสุด
นายอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
14 กรกฎาคม 2564
นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
14 กรกฎาคม 2564
นายอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
14 กรกฎาคม 2564
นายอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
14 กรกฎาคม 2564
นายอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
14 กรกฎาคม 2564

สถิติ
5 Top
Download
01 02 03 04 05 {u'resource_name': u'\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e43\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22', u'package_name': u'\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22', u'resource_id': u'f40768cc-0fe8-49a6-88c7-f89595d3e69c', u'url': u'https://opendata.nesdc.go.th/dataset/1adc406b-9742-4d78-a0b9-6af3de540426/resource/f40768cc-0fe8-49a6-88c7-f89595d3e69c/download/.docx', u'sum': 185L, u'group_title': u'\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19 \u0e46', u'group_image_url': u'2020-09-30-102449.70850602-stats.svg', u'group_name': u'group024', u'package_id': u'1adc406b-9742-4d78-a0b9-6af3de540426', u'rownum': 1L, u'group_id': u'4614e28b-0ba0-457e-bcf1-994bab6a2dc4'} ข้อมูลสรุปโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย อื่น ๆ {u'resource_name': u'\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a \u0e2d\u0e1b\u0e17. \u0e15\u0e32\u0e21\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e02\u0e15 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e01\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e17\u0e22', u'package_name': u'\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a \u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e1b\u0e01\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e15\u0e32\u0e21\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e02\u0e15\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e01\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e17\u0e22', u'resource_id': u'7d3d511e-880d-40a0-a10b-66f594826cd0', u'url': u'https://opendata.nesdc.go.th/dataset/fdaa89e5-e8b2-428f-9d29-bd0a5e061e48/resource/7d3d511e-880d-40a0-a10b-66f594826cd0/download/orginfo.xls', u'sum': 134L, u'group_title': u'\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10', u'group_image_url': u'2020-09-30-102202.804724009-government.svg', u'group_name': u'group020', u'package_id': u'fdaa89e5-e8b2-428f-9d29-bd0a5e061e48', u'rownum': 2L, u'group_id': u'd84a7807-fb31-420b-b8f8-96e1fe859c7d'} รหัส อปท. ตามมาตรฐานเขต การปกครองของไทย การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ {u'resource_name': u'\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e30\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22\u0e43\u0e19\u0e28\u0e15\u0e27\u0e23\u0e23\u0e29\u0e17\u0e35\u0e48 21', u'package_name': u'\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e30\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22\u0e43\u0e19\u0e28\u0e15\u0e27\u0e23\u0e23\u0e29\u0e17\u0e35\u0e48 21', u'resource_id': u'f6c532f9-ee4d-4305-9fe7-20b42b7c4da3', u'url': u'https://opendata.nesdc.go.th/dataset/fbb0db1d-e731-4219-81e9-ee0d5412cc06/resource/f6c532f9-ee4d-4305-9fe7-20b42b7c4da3/download/emenscr-open-data.png', u'sum': 117L, u'group_title': u'\u0e28\u0e31\u0e01\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e04\u0e19\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15', u'group_image_url': u'2020-09-30-095430.913712024-leadership.svg', u'group_name': u'group011', u'package_id': u'fbb0db1d-e731-4219-81e9-ee0d5412cc06', u'rownum': 3L, u'group_id': u'd1090470-e0ca-44ed-8fc0-250fa4150dd6'} โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตว... ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต {u'resource_name': u'\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e07\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 2561', u'package_name': u'\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e07', u'resource_id': u'75f18e78-6a9b-45e1-b223-6f481f6b575b', u'url': u'https://opendata.nesdc.go.th/dataset/74fba229-ed6e-4cbf-8f0c-5d26893f6f93/resource/75f18e78-6a9b-45e1-b223-6f481f6b575b/download/-2561.pdf', u'sum': 81L, u'group_title': u'\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23', u'group_image_url': u'2020-09-29-051508.016497027-up-arrow.svg', u'group_name': u'group003', u'package_id': u'74fba229-ed6e-4cbf-8f0c-5d26893f6f93', u'rownum': 4L, u'group_id': u'457fc9d3-5720-44cf-8d45-dafd4c3cda2a'} สถิติการประมงแห่งประเทศไทย 2561 การเกษตร {u'resource_name': u'\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e21\u0e32\u0e13\u0e01\u0e32\u0e01\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 ', u'package_name': u'\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e01\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21', u'resource_id': u'ea590f01-d773-43d5-956e-2c923c1c84d8', u'url': u'https://opendata.nesdc.go.th/dataset/ab11563d-3794-49f4-852d-83b304d669a9/resource/ea590f01-d773-43d5-956e-2c923c1c84d8/download/-.xlsx', u'sum': 66L, u'group_title': u'\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e15\u0e34\u0e1a\u0e42\u0e15\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19', u'group_image_url': u'2020-09-30-101958.722936013-planting.svg', u'group_name': u'group018', u'package_id': u'ab11563d-3794-49f4-852d-83b304d669a9', u'rownum': 5L, u'group_id': u'926fce41-b272-40e8-bfeb-2e89a3e1cbe9'} ข้อมูลสถิติปริมาณกากอุตสาหกรรม การเติบโตอย่างยั่งยืน
สถิติภาพรวม1
1,014 ชุดข้อมูล
สถิติภาพรวม2
345 องค์กร
สถิติภาพรวม3
24 หมวดหมู่
957 ชุดข้อมูล
โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
top1
6 ชุดข้อมูล
โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน
top2
5 ชุดข้อมูล
โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
top3
5 ชุดข้อมูล
โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอ...
top4
4 ชุดข้อมูล
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
top5
4 ชุดข้อมูล
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
top6
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.