ขนาดตัวอักษร ภาษา
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
(Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government
Projects under National Strategy)
>

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
(Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government Projects under National Strategy)

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. พัฒนาฐานข้อมูลนี้ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลเปิดภาครัฐ เชื่อมโยงชุดข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ หรือข้อมูลอื่นจาก eMENSCR ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหน่วยงานของรัฐ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐ ในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันสมัย มั่นคงและมีความปลอดภัย รวมทั้งเป็นช่องทางในการตรวจสอบการดำเนินการของภาครัฐ และการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถแสดงตัวอย่างข้อมูล (Preview) การแสดงผลข้อมูลเชิงภาพและในรูปแบบกราฟต่าง ๆ (Data Visualization) และชุดข้อมูลที่เผยแพร่จะถูกแปลงเป็นเอพีไอ (Application Programming Interface: API) แบบอัตโนมัติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเทศไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อมูลโครงการที่ส่วนราชการบันทึกเข้าในระบบ eMENSCR

ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

ชุดข้อมูลล่าสุด
การจัดการฐานข้อมูลเปิดภาครัฐฯ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
23 มีนาคม 2564
ถอดบทเรียน SEP for SDGs : หมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
23 มีนาคม 2564
รายได้รัฐบาลรวมคิดเป็นร้อยละของ GDP
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
23 มีนาคม 2564

สถิติ
สถิติภาพรวม1
82 ชุดข้อมูล
สถิติภาพรวม2
344 องค์กร
สถิติภาพรวม3
24 หมวดหมู่
38 ชุดข้อมูล
โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
top1
6 ชุดข้อมูล
โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน
top2
4 ชุดข้อมูล
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
top3
4 ชุดข้อมูล
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
top4
4 ชุดข้อมูล
โดยการเคหะแห่งชาติ
top5
3 ชุดข้อมูล
โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
top6
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.