ขนาดตัวอักษร ภาษา
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
(Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government
Projects under National Strategy)
>

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
(Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government Projects under National Strategy)

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. พัฒนาฐานข้อมูลนี้ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลเปิดภาครัฐ เชื่อมโยงชุดข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ หรือข้อมูลอื่นจาก eMENSCR ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหน่วยงานของรัฐ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐ ในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันสมัย มั่นคงและมีความปลอดภัย รวมทั้งเป็นช่องทางในการตรวจสอบการดำเนินการของภาครัฐ และการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถแสดงตัวอย่างข้อมูล (Preview) การแสดงผลข้อมูลเชิงภาพและในรูปแบบกราฟต่าง ๆ (Data Visualization) และชุดข้อมูลที่เผยแพร่จะถูกแปลงเป็นเอพีไอ (Application Programming Interface: API) แบบอัตโนมัติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเทศไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อมูลโครงการที่ส่วนราชการบันทึกเข้าในระบบ eMENSCR

ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

ชุดข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลโครงการที่ส่วนราชการบันทึกเข้าในระบบ eMENSCR
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
19 ตุลาคม 2564
ชุดข้อมูลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว (สกว.)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
7 ตุลาคม 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
6 ตุลาคม 2564

สถิติ
5 Top
Download
01 02 03 04 05 {u'resource_name': u'\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e43\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22', u'package_name': u'\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22', u'resource_id': u'f40768cc-0fe8-49a6-88c7-f89595d3e69c', u'url': u'https://opendata.nesdc.go.th/dataset/1adc406b-9742-4d78-a0b9-6af3de540426/resource/f40768cc-0fe8-49a6-88c7-f89595d3e69c/download/.docx', u'sum': 536L, u'group_title': u'\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19 \u0e46', u'group_image_url': u'2020-09-30-102449.70850602-stats.svg', u'group_name': u'group024', u'package_id': u'1adc406b-9742-4d78-a0b9-6af3de540426', u'rownum': 1L, u'group_id': u'4614e28b-0ba0-457e-bcf1-994bab6a2dc4'} ข้อมูลสรุปโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย อื่น ๆ {u'resource_name': u'\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a \u0e2d\u0e1b\u0e17. \u0e15\u0e32\u0e21\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e02\u0e15 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e01\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e17\u0e22', u'package_name': u'\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a \u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e1b\u0e01\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e15\u0e32\u0e21\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e02\u0e15\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e01\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e17\u0e22', u'resource_id': u'7d3d511e-880d-40a0-a10b-66f594826cd0', u'url': u'https://opendata.nesdc.go.th/dataset/fdaa89e5-e8b2-428f-9d29-bd0a5e061e48/resource/7d3d511e-880d-40a0-a10b-66f594826cd0/download/orginfo.xls', u'sum': 208L, u'group_title': u'\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10', u'group_image_url': u'2020-09-30-102202.804724009-government.svg', u'group_name': u'group020', u'package_id': u'fdaa89e5-e8b2-428f-9d29-bd0a5e061e48', u'rownum': 2L, u'group_id': u'd84a7807-fb31-420b-b8f8-96e1fe859c7d'} รหัส อปท. ตามมาตรฐานเขต การปกครองของไทย การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ {u'resource_name': u'\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e30\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22\u0e43\u0e19\u0e28\u0e15\u0e27\u0e23\u0e23\u0e29\u0e17\u0e35\u0e48 21', u'package_name': u'\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e30\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22\u0e43\u0e19\u0e28\u0e15\u0e27\u0e23\u0e23\u0e29\u0e17\u0e35\u0e48 21', u'resource_id': u'f6c532f9-ee4d-4305-9fe7-20b42b7c4da3', u'url': u'https://opendata.nesdc.go.th/dataset/fbb0db1d-e731-4219-81e9-ee0d5412cc06/resource/f6c532f9-ee4d-4305-9fe7-20b42b7c4da3/download/emenscr-open-data.png', u'sum': 206L, u'group_title': u'\u0e28\u0e31\u0e01\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e04\u0e19\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15', u'group_image_url': u'2020-09-30-095430.913712024-leadership.svg', u'group_name': u'group011', u'package_id': u'fbb0db1d-e731-4219-81e9-ee0d5412cc06', u'rownum': 3L, u'group_id': u'd1090470-e0ca-44ed-8fc0-250fa4150dd6'} โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตว... ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต {u'resource_name': u'\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e21\u0e32\u0e13\u0e01\u0e32\u0e01\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 ', u'package_name': u'\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e01\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21', u'resource_id': u'ea590f01-d773-43d5-956e-2c923c1c84d8', u'url': u'https://opendata.nesdc.go.th/dataset/ab11563d-3794-49f4-852d-83b304d669a9/resource/ea590f01-d773-43d5-956e-2c923c1c84d8/download/-.xlsx', u'sum': 113L, u'group_title': u'\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e15\u0e34\u0e1a\u0e42\u0e15\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19', u'group_image_url': u'2020-09-30-101958.722936013-planting.svg', u'group_name': u'group018', u'package_id': u'ab11563d-3794-49f4-852d-83b304d669a9', u'rownum': 4L, u'group_id': u'926fce41-b272-40e8-bfeb-2e89a3e1cbe9'} ข้อมูลสถิติปริมาณกากอุตสาหกรรม การเติบโตอย่างยั่งยืน {u'resource_name': u'\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e07\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 2561', u'package_name': u'\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e07', u'resource_id': u'75f18e78-6a9b-45e1-b223-6f481f6b575b', u'url': u'https://opendata.nesdc.go.th/dataset/74fba229-ed6e-4cbf-8f0c-5d26893f6f93/resource/75f18e78-6a9b-45e1-b223-6f481f6b575b/download/-2561.pdf', u'sum': 112L, u'group_title': u'\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23', u'group_image_url': u'2020-09-29-051508.016497027-up-arrow.svg', u'group_name': u'group003', u'package_id': u'74fba229-ed6e-4cbf-8f0c-5d26893f6f93', u'rownum': 5L, u'group_id': u'457fc9d3-5720-44cf-8d45-dafd4c3cda2a'} สถิติการประมงแห่งประเทศไทย 2561 การเกษตร
สถิติภาพรวม1
1,022 ชุดข้อมูล
สถิติภาพรวม2
345 องค์กร
สถิติภาพรวม3
24 หมวดหมู่
963 ชุดข้อมูล
โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
top1
6 ชุดข้อมูล
โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน
top2
5 ชุดข้อมูล
โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
top3
5 ชุดข้อมูล
โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอ...
top4
4 ชุดข้อมูล
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
top5
4 ชุดข้อมูล
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
top6
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.