ขนาดตัวอักษร ภาษา
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
(Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government
Projects under National Strategy)
>

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
(Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government Projects under National Strategy)

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. พัฒนาฐานข้อมูลนี้ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลเปิดภาครัฐ เชื่อมโยงชุดข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ หรือข้อมูลอื่นจาก eMENSCR ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหน่วยงานของรัฐ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐ ในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันสมัย มั่นคงและมีความปลอดภัย รวมทั้งเป็นช่องทางในการตรวจสอบการดำเนินการของภาครัฐ และการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถแสดงตัวอย่างข้อมูล (Preview) การแสดงผลข้อมูลเชิงภาพและในรูปแบบกราฟต่าง ๆ (Data Visualization) และชุดข้อมูลที่เผยแพร่จะถูกแปลงเป็นเอพีไอ (Application Programming Interface: API) แบบอัตโนมัติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเทศไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อมูลโครงการที่ส่วนราชการบันทึกเข้าในระบบ eMENSCR

ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

ชุดข้อมูลล่าสุด
นายอำเภอเถิน จังหวัดลําปาง
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
27 มกราคม 2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
26 มกราคม 2565
นายอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
25 มกราคม 2565
นายอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
25 มกราคม 2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
25 มกราคม 2565

สถิติ
5 Top
Download
01 02 03 04 05 {u'resource_name': u'\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e43\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22', u'package_name': u'\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22', u'resource_id': u'f40768cc-0fe8-49a6-88c7-f89595d3e69c', u'url': u'https://opendata.nesdc.go.th/dataset/1adc406b-9742-4d78-a0b9-6af3de540426/resource/f40768cc-0fe8-49a6-88c7-f89595d3e69c/download/.docx', u'sum': 758L, u'group_title': u'\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19 \u0e46', u'group_image_url': u'2020-09-30-102449.70850602-stats.svg', u'group_name': u'group024', u'package_id': u'1adc406b-9742-4d78-a0b9-6af3de540426', u'rownum': 1L, u'group_id': u'4614e28b-0ba0-457e-bcf1-994bab6a2dc4'} ข้อมูลสรุปโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย อื่น ๆ {u'resource_name': u'\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e30\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22\u0e43\u0e19\u0e28\u0e15\u0e27\u0e23\u0e23\u0e29\u0e17\u0e35\u0e48 21', u'package_name': u'\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e30\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22\u0e43\u0e19\u0e28\u0e15\u0e27\u0e23\u0e23\u0e29\u0e17\u0e35\u0e48 21', u'resource_id': u'f6c532f9-ee4d-4305-9fe7-20b42b7c4da3', u'url': u'https://opendata.nesdc.go.th/dataset/fbb0db1d-e731-4219-81e9-ee0d5412cc06/resource/f6c532f9-ee4d-4305-9fe7-20b42b7c4da3/download/emenscr-open-data.png', u'sum': 306L, u'group_title': u'\u0e28\u0e31\u0e01\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e04\u0e19\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15', u'group_image_url': u'2020-09-30-095430.913712024-leadership.svg', u'group_name': u'group011', u'package_id': u'fbb0db1d-e731-4219-81e9-ee0d5412cc06', u'rownum': 2L, u'group_id': u'd1090470-e0ca-44ed-8fc0-250fa4150dd6'} โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตว... ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต {u'resource_name': u'\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a \u0e2d\u0e1b\u0e17. \u0e15\u0e32\u0e21\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e02\u0e15 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e01\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e17\u0e22', u'package_name': u'\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a \u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e1b\u0e01\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e15\u0e32\u0e21\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e02\u0e15\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e01\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e17\u0e22', u'resource_id': u'7d3d511e-880d-40a0-a10b-66f594826cd0', u'url': u'https://opendata.nesdc.go.th/dataset/fdaa89e5-e8b2-428f-9d29-bd0a5e061e48/resource/7d3d511e-880d-40a0-a10b-66f594826cd0/download/orginfo.xls', u'sum': 273L, u'group_title': u'\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10', u'group_image_url': u'2020-09-30-102202.804724009-government.svg', u'group_name': u'group020', u'package_id': u'fdaa89e5-e8b2-428f-9d29-bd0a5e061e48', u'rownum': 3L, u'group_id': u'd84a7807-fb31-420b-b8f8-96e1fe859c7d'} รหัส อปท. ตามมาตรฐานเขต การปกครองของไทย การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ {u'resource_name': u'\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c \u0e1b\u0e35 2564', u'package_name': u'\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c \u0e1b\u0e35 2564', u'resource_id': u'1b116b37-ce19-415d-ae04-dd734add184f', u'url': u'https://opendata.nesdc.go.th/dataset/d7681470-0120-47ab-8315-5cd28b9539c8/resource/1b116b37-ce19-415d-ae04-dd734add184f/download/-2564.pdf', u'sum': 195L, u'group_title': u'\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23', u'group_image_url': u'2020-09-29-051508.016497027-up-arrow.svg', u'group_name': u'group003', u'package_id': u'd7681470-0120-47ab-8315-5cd28b9539c8', u'rownum': 4L, u'group_id': u'457fc9d3-5720-44cf-8d45-dafd4c3cda2a'} ข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และประชากรสัตว์ ปี 2564 การเกษตร {u'resource_name': u'\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e21\u0e32\u0e13\u0e01\u0e32\u0e01\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 ', u'package_name': u'\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e01\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21', u'resource_id': u'ea590f01-d773-43d5-956e-2c923c1c84d8', u'url': u'https://opendata.nesdc.go.th/dataset/ab11563d-3794-49f4-852d-83b304d669a9/resource/ea590f01-d773-43d5-956e-2c923c1c84d8/download/-.xlsx', u'sum': 139L, u'group_title': u'\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e15\u0e34\u0e1a\u0e42\u0e15\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19', u'group_image_url': u'2020-09-30-101958.722936013-planting.svg', u'group_name': u'group018', u'package_id': u'ab11563d-3794-49f4-852d-83b304d669a9', u'rownum': 5L, u'group_id': u'926fce41-b272-40e8-bfeb-2e89a3e1cbe9'} ข้อมูลสถิติปริมาณกากอุตสาหกรรม การเติบโตอย่างยั่งยืน
สถิติภาพรวม1
1,186 ชุดข้อมูล
สถิติภาพรวม2
348 องค์กร
สถิติภาพรวม3
24 หมวดหมู่
969 ชุดข้อมูล
โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
top1
31 ชุดข้อมูล
โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
top2
24 ชุดข้อมูล
โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ
top3
18 ชุดข้อมูล
โดยกรมทรัพยากรน้ำ
top4
17 ชุดข้อมูล
โดยกรมราชทัณฑ์
top5
10 ชุดข้อมูล
โดยกรมการจัดหางาน
top6
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.