คู่มือการใช้งาน

  • ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ

  • ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานฉบับเต็ม