พบ 16 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน 34 recent views
ข้อมูลการคุ้มครองเด็ก ข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ข้อมูลประชากรเด็กและเยาวชนของประเทศไทย
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    24 พฤศจิกายน 2563
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 5 recent views
สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 1. Facebook “กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 2. youtube “DLA Live Learning”
กระทรวงมหาดไทย    24 พฤศจิกายน 2563
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 8 recent views
สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 1. ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th) 2. เลือกหมวด “หน่วยงานภายใน” หน่วยงาน “กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 3. เลือกเมนู “E-book”
กระทรวงมหาดไทย    24 พฤศจิกายน 2563
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น 4 recent views
สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 1. ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th) 2. เลือกหมวด “สายตรง สถ.” 3. เลือกหน่วยงาน “กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร”
กระทรวงมหาดไทย    24 พฤศจิกายน 2563
สถิติการประมง 7 recent views
ข้อมูลสถิติที่สําคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการประมง ได้ดําเนินการปรับปรุงการนําเสนอตารางสถิติต่างๆ โดยมุ่งเสนอในภาพรวมการประมงไทย...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    23 พฤศจิกายน 2563
ข้อมูลสรุปโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย 5 recent views
ข้อมูลสถิติโรงงานอุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศไทย (รวมนิคมและนอกนิคมอุตสาหกรรม) และเฉพาะจำพวกโรงงานที่ 2 และ 3
กระทรวงอุตสาหกรรม    23 พฤศจิกายน 2563
การจัดการกากอุตสาหกรรม 9 recent views
ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและภูกต้องตามหลักวิชาการ...
กระทรวงอุตสาหกรรม    23 พฤศจิกายน 2563
ภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีการเพาะปลูก 2562/63 14 recent views
ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    9 พฤศจิกายน 2563
การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ (Tree) 15 recent views
ข้อมูลการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ รูปแบบโครงสร้างต้นไม้ (Tree)
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ    3 พฤศจิกายน 2563
การเชื่อมโยงแผนความมั่นคงแห่งชาติ (Tree) 6 recent views
ข้อมูลการเชื่อมโยงแผนความมั่นคงแห่งชาติ รูปแบบโครงสร้างต้นไม้ (Tree)
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ    3 พฤศจิกายน 2563
การเชื่อมโยงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Tree) 6 recent views
ข้อมูลการเชื่อมโยงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รูปแบบโครงสร้างต้นไม้ (Tree)
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ    3 พฤศจิกายน 2563
การเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (Tree) 3 recent views
ข้อมูลการเชื่อมโยงแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รูปแบบโครงสร้างต้นไม้ (Tree)
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ    3 พฤศจิกายน 2563
การเชื่อมโยงแผนการปฏิรูปประเทศ (Tree) 4 recent views
ข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลแผนการปฏิรููปประเทศ รูปแบบโครงสร้างต้นไม้ (Tree)
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ    3 พฤศจิกายน 2563
อสม. หมอประจำบ้าน 14 recent views
ในปี 2562 รัฐบาลมีนโยบายในด้านสาธารณสุข ในการพัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสื่อสารทางการแพทย์...
กระทรวงสาธารณสุข    29 ตุลาคม 2563
การจัดการฐานข้อมูลเปิดภาครัฐฯ 15 recent views
สำหรับจัดการข้อมูลในระบบ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    7 ตุลาคม 2563
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.