เป้าหมาย
ระดับนโยบาย
ศูนย์อำนวยการ
ยุทธศาสตร์ชาติ


แผนภาพเชิงพื้นที่แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)