เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
รูปแบบ
พบ 7 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
ชุดความรู้งานพัฒนาในพื้นที่ของขบวนองค์กรชุมชน ประจำปี 2564 ชุดที่ 3 พื้นที่รูปธรรมตำบลเข้มแข็งหลากมิติ 1 recent views
ชุดความรู้งานพัฒนาในพื้นที่ของขบวนองค์กรชุมชน ประจำปี 2564 ชุดที่ 3 พื้นที่รูปธรรมตำบลเข้มแข็งหลากมิติ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    29 มีนาคม 2566
ชุดความรู้งานพัฒนาในพื้นที่ของขบวนองค์กรชุมชน ประจำปี 2564 ชุดที่ 2 พื้นที่รูปธรรมตำบลเข้มแข็งหลากมิติ 1 recent views
ชุดความรู้งานพัฒนาในพื้นที่ของขบวนองค์กรชุมชน ประจำปี 2564 ชุดที่ 2 พื้นที่รูปธรรมตำบลเข้มแข็งหลากมิติ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    29 มีนาคม 2566
การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยการดำเนินงานอย่างบูรณาการ 2 recent views
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยการดำเนินงานอย่างบูรณาการ กรณีศึกษาบทเรียนจากชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ 5 จังหวัด คือ จ.ชัยนาท...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    15 ธันวาคม 2565
ชุดความรู้งานพัฒนาในพื้นที่ของขบวนองค์กรชุมชน ประจำปี 2564 ชุดที่ 1 พื้นที่ตำบลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 2 recent views
ชุดความรู้งานพัฒนาในพื้นที่ของขบวนองค์กรชุมชน ประจำปี 2564 ชุดที่ 1 พื้นที่ตำบลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    15 ธันวาคม 2565
หนังสือ โมเดลนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็ง 5 recent views
หนังสือ โมเดลนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็ง “ชุมชนไทยเข้มแข็งเต็มพื้นที่ประเทศไทย” 50 บทเรียนการพัฒนาตำบลต้นแบบนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็ง ที่ดำเนินการร่วมกับภาคีวิชาการ...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    16 สิงหาคม 2565
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รายงานประจำปี 2564 1 recent views
รายงานประจำปี 2564 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    16 สิงหาคม 2565
รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาทุจริต (Big Rock) 2 recent views
ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือพอช....
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    16 สิงหาคม 2565
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.