เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
รูปแบบ
พบ 14 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัด สสว.5 2 recent views
การจัดทำรายงานการคาดการณ์สถานการณ์ทางสังคมกลุ่มจังหวัดในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและ สนับสนุนวิชาการ ๕ (สสว.๕) จำนวน ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    4 ตุลาคม 2566
รายงานสถานการณ์ทางสังคมในระดับพื้นที่และประเด็นเร่งด่วน (Hot Issues) 5 recent views
การจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมในระดับพื้นที่และประเด็นเร่งด่วน (Hot Issues) ระดับกลุ่มจังหวัด ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและ สนับสนุนวิชาการ ๕ (สสว.๕) จำนวน ๗...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    4 ตุลาคม 2566
รายงานการคาดการณ์สถานการณ์ทางสังคม (สสว.5) ปี 2566 4 recent views
การจัดทำรายงานการคาดการณ์สถานการณ์ทางสังคมกลุ่มจังหวัดในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและ สนับสนุนวิชาการ ๕ (สสว.๕) จำนวน ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    4 ตุลาคม 2566
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 1 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    2 ตุลาคม 2566
“ปัญหาสุขภาพจิต” สัญญาญเตือนของปัญหาที่ไม่ควรละเลย 2 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    30 กันยายน 2566
สถานการณ์เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา 1 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    29 กันยายน 2566
"ครอบครัวข้ามรุ่น" ความเปราะบางของครอบครัวไทย 2 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    29 กันยายน 2566
พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว...ความท้าทายที่ต้องก้าวผ่าน 2 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    29 กันยายน 2566
ความท้าทายใหม่ของกำลังแรงงาน 1 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    29 กันยายน 2566
แรงงานนอกระบบ ชีวิตที่ไร้หลักประกัน 2 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    29 กันยายน 2566
ความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุ 2 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    29 กันยายน 2566
สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว 5 recent views
สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    29 กันยายน 2566
รายงานสถานการณ์ทางสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ปี 2564 3 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    4 เมษายน 2566
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2564 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สสว.3 2 recent views
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2564 ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    30 สิงหาคม 2565
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.