Pages

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
29 กันยายน 2563
อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล รายงานผลการนำเข้าข้อมูลตัวชี้วัดตามกลุ่มยุทธศาสตร์
29 กันยายน 2563
อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล  สถานการณ์ตามตัวชี้วัด ที่ยังไม่มีการรายงานผล
29 กันยายน 2563
อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล  รายงานผลการนำเข้าข้อมูลตามหน่วยงาน
29 กันยายน 2563
อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล  ประกาศหน่วยงานที่มีการรายงานตัวชี้วัดตรงตามรอบการรายงาน