รายละเอียด

การพัฒนาและยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภาพและเหมาะสม โดยแบ่งออกไป 4 ช่วงวัย ได้แก่ วัยเด็ก (ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย) วัยรุ่น/วัยเรียน วัยแรงงาน วัยผู้สูงอายุ... อ่านต่อ

พบ 60 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์