รายละเอียด

ส่งเสริมการเปิดโอกาสให้เกิดการรวมตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น และภาคประชาชน เพื่อเป็นพลังสังคมร่วมขับเคลื่อนการเสริมสร้างและพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง ชุดข้อมูลตัวอย่าง เช่น ร้อยละการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน... อ่านต่อ

พบ 15 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์