รายละเอียด

กิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการ เป็นวิถีชีวิตของประชาชน ทุกช่วงวัย เกิดการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ ประชาชนทุกกลุ่มวัยในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬาตามความต้องการ พัฒนาการกีฬาตลอดจนนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติ และต่อยอดสู่การประกอบอาชีพที่มั่นคง... อ่านต่อ

ไม่พบชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์