รายละเอียด

การต่างประเทศไทยมีการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ เพื่อทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในมิติด้านการเมืองและความมั่นคงในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค มีความมั่งคั่งในมิติด้านเศรษฐกิจ ลดมาตรการกีดกันทางการค้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย... อ่านต่อ

พบ 3 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์