เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
รูปแบบ
พบ 5 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
แท็ค (Tag) : report
ชุดข้อมูลสถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ 9 recent views
รายงานสถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
กรมทรัพยากรน้ำ    3 ธันวาคม 2564
ชุดข้อมูลรายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา 4 recent views
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
กรมทรัพยากรน้ำ    3 ธันวาคม 2564
ชุดข้อมูลรายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร 6 recent views
รายงานสถานการณ์น้ำจากระบบโทรมาตรในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ
กรมทรัพยากรน้ำ    3 ธันวาคม 2564
ชุดข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง 6 recent views
รายงานการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในรอบ 24 ชม. ที่ผ่านมา
กรมทรัพยากรน้ำ    3 ธันวาคม 2564
ชุดข้อมูลรายงานระดับน้ำ CCTV 22 recent views
รายงานระดับน้ำจากกล้อง CCTV ในลำน้ำต่างๆ
กรมทรัพยากรน้ำ    3 ธันวาคม 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.