รายละเอียด

ข้อมูลที่ไม่สามารถจัดอยู่ใน 23 หมวดหมู่ได้ ชุดข้อมูลตัวอย่าง เช่น หนี้สินครัวเรือน อัตราการว่างงาน อัตราการว่างงานตามระดับการศึกษา อัตราการจ้างงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย สัดส่วนคนยากจน ปริมาณของเสียอันตรายทั่วประเทศ... อ่านต่อ

พบ 28 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์