รายละเอียด

การพัฒนาและการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งกาย ใจ สติปัญญา และสังคม ที่จะนำไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาพที่เหมาะสม ชุดข้อมูลตัวอย่าง เช่น... อ่านต่อ

พบ 10 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์