เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
รูปแบบ
พบ 6 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
แท็ค (Tag) : ผู้สูงอายุ
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2564 11 recent views
กรมกิจการผู้สูงอายุ    31 มีนาคม 2566
รูปแบบที่เหมาะสมของการจัดบริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาระเลี้ยงดูครอบครัว : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 4 recent views
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันและปัญหาในการดำรงชีวิต และความต้องการบริการทางสังคมของผู้สูงอายุที่มีภาระเลี้ยงดูครอบครัว 2)...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    30 มีนาคม 2566
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของคนทุกช่วงวัยในครอบครัวและชุมชน 8 recent views
โครงการวิจัยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของคนทุกช่วงวัยในครอบครัวและชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่า ความสำคัญ...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    29 มีนาคม 2566
การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ ความท้าทายต่อระบบสวัสดิการสังคมไทย 14 recent views
ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุจำนวน 11.6 ล้านคน และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    18 กรกฎาคม 2565
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563 14 recent views
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563
กรมกิจการผู้สูงอายุ    17 มีนาคม 2565
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2562 7 recent views
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2562
กรมกิจการผู้สูงอายุ    17 มีนาคม 2565
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.