รายละเอียด

การมีกฎหมายเท่าที่จำเป็น สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาในทุกมิติ รวมทั้งมีกระบวนการยุติธรรมที่เคารพสิทธิของมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ชุดข้อมูลตัวอย่าง เช่น สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข... อ่านต่อ

พบ 16 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์