เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
หมวดหมู่
รูปแบบ
พบ 11 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
คำสำคัญ : การค้ามนุษย์
สถิติการค้ามนุษย์ ปี พ.ศ. 2566 7 recent views
https://www.e-aht.com/startup/gotoPowerBIBoard
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    2 ตุลาคม 2566
Thailand's Country Report on Anti - Human Trafficking Response 2021 2 recent views
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    30 มีนาคม 2566
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 2 recent views
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    30 มีนาคม 2566
Thailand’s Country Report on Anti-Human Trafficking Response 2018 4 recent views
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    30 มีนาคม 2566
สถิติการค้ามนุษย์ ปี พ.ศ. 2565 30 recent views
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    30 มีนาคม 2566
Thailand's Country Report on Anti-Human Trafficking Response 2020 3 recent views
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    5 กรกฎาคม 2565
Thailand’s Country Report 2019 on Anti-Human Trafficking Response 2019 1 recent views
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    5 กรกฎาคม 2565
สถิติการค้ามนุษย์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 11 recent views
ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของประเทศไทย ด้านการดำเนินคดีและการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (www.e-aht.com)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    1 กรกฎาคม 2565
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.