เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
รูปแบบ
พบ 6 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
รายงานสรุปการสำรวจ รวม6จังหวัด (โครงการสำรวจข้อมูลที่อยู่อาศัยภาคเอกชน) 1 recent views
รายงานสรุปการสำรวจ พื้นที่ 6 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร/นนทบุรี/ปทุมธานี/สมุทราปราการ/สมุทรสาคร/สมุทรสงคราม) โครงการสำรวจข้อมูลที่อยู่อาศัยภาคเอกชน ปีงบประมาณ 2562
การเคหะแห่งชาติ    6 ตุลาคม 2566
รายงานสรุปการสำรวจ รวม10จังหวัด (โครงการสำรวจข้อมูลที่อยู่อาศัยภาคเอกชน) 2 recent views
รายงานสรุปการสำรวจ รวม10จังหวัด (อุดรธานี/ขอนเเก่น/อยุธยา/ชลบุรี/ระยอง/เพชรบุรี/ประจวบคีรีขันธ์/ภูเก็ต/นครศรีธรรมราช/สงขลา) (โครงการสำรวจข้อมูลที่อยู่อาศัยภาคเอกชน ปีงบประมาณ 2562)
การเคหะแห่งชาติ    6 ตุลาคม 2566
รายงานสรุปชุมชนผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ 9 recent views
รายงานสรุปชุมชนผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ
การเคหะแห่งชาติ    6 ตุลาคม 2566
รายงานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุตามทะเบียนราษฎร์ จำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ 8 recent views
รายงานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุตามทะเบียนราษฎร์ จำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2566 โดยจำแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ โดยเลือกอ่านรายงานแบ่งเป็นรายจังหวัด
การเคหะแห่งชาติ    6 ตุลาคม 2566
รายงานสถานการณ์ที่อยู่อาศัย เดือนมกราคม-สิงหาคม 2566 5 recent views
รายงานสถานการณ์ที่อยู่อาศัย เดือนมกราคม-สิงหาคม 2566
การเคหะแห่งชาติ    6 ตุลาคม 2566
พจนานุกรมข้อมูล 3 ฐาน การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล 3 recent views
พจนานุกรมข้อมูล 3 ฐาน เรื่อง การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลสำหรับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่อยู่อาศัยและบริการเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2563 แบ่งออกเป็น 3 ฐานข้อมูล ได้แก่...
การเคหะแห่งชาติ    6 ตุลาคม 2566
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.