โปรดให้ข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเปิดภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น

โปรดระบุรายละเอียดการร้องขอ / ข้อเสนอแนะ เช่น ปัญหาการใช้งาน เนื้อหาของชุดข้อมูลที่ร้องขอ รูปแบบไฟล์ที่ต้องการ สิ่งที่ท่านจะใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูล ข้อมูลติดต่อและหน่วยงานของท่านที่สามารถตอบกลับการร้องขอ เป็นต้น


You can use Markdown formatting here

* ฟิลด์ที่ต้องการ