รายละเอียด

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติของการสร้างรายได้ และเป็นแหล่งการจ้างงานที่สำคัญ การขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จำเป็นต้องสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่”... อ่านต่อ

พบ 7 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์