เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
รูปแบบ
พบ 11 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
การส่งเสริมเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา การทำงาน หรือ การฝึกอบรม 3 recent views
การส่งเสริมเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา การทำงาน หรือการฝึกอบรม (Youth Not in Education, Employment or Training: NEETs) ณ ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    23 กุมภาพันธ์ 2567
รายงานประจำปี 2565 ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 4 recent views
รายงานประจำปี 2565 ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    10 ตุลาคม 2566
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 2566 ไตรมาส 3 4 recent views
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 2566 ไตรมาส 3
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    10 ตุลาคม 2566
สรุปข้อมูลเด็กและเยาวชน 2565 4 recent views
สรุปข้อมูลเด็กและเยาวชน 2565
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    10 ตุลาคม 2566
สรุปสถานการณ์เด็กและเยาวชน 2565 3 recent views
สรุปสถานการณ์เด็กและเยาวชน 2565
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    10 ตุลาคม 2566
การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและครูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะในชั้นเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 3 recent views
เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะในโรงเรียนต่างๆ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 จังหวัดนครราชสีมา...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    7 เมษายน 2566
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 65 ไตรมาส 4 2 recent views
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 65 ไตรมาส 4
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    29 มีนาคม 2566
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 2565 ไตรมาส 3 3 recent views
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 2565 ไตรมาส 3
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    29 มีนาคม 2566
สถานการณ์เด็กและเยวาชน 2565 ไตรมาส 2 2 recent views
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 2565 ไตรมาส 2
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    29 มีนาคม 2566
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 2565 ไตรมาส 1 3 recent views
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 2565 ไตรมาส 1
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    29 มีนาคม 2566
รายงานการประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 3 recent views
รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564...
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    23 สิงหาคม 2565
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.