เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
รูปแบบ
พบ 80 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
การศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา อพม. ในต่างประเทศ 3 recent views
การวิจัยเรื่อง “แนวทางส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) ในต่างประเทศ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการทำงาน และพัฒนา...
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    29 กันยายน 2566
แนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อการยกระดับการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ เขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 recent views
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการณ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุในชุมชนในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ 2)...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    29 กันยายน 2566
Infographic สรุปแนวทางการเตรียมความพร้อมหญิงไทยในการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ 6 recent views
การเตรียมความพร้อมหญิงไทยในการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ ผู้หญิงไทยควรมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศปลายทาง การศึกษารายละเอียดตำแหน่งงานและองค์กรที่จะไปทำงาน...
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    1 พ.ค. 2566
demo 6 recent views
demo123
กรมยุโรป    21 เมษายน 2566
การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและครูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะในชั้นเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 6 recent views
เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะในโรงเรียนต่างๆ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 จังหวัดนครราชสีมา...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    7 เมษายน 2566
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นฐาน 7 recent views
The research project on “Guidelines for improving the quality of life for the elderly in the local area by using the elderly school as a base” in the responsible areas of...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    7 เมษายน 2566
กระบวนการสร้างคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่การยกระดับชุมชนอย่างบูรณาการในยุค 4.0 3 recent views
อภิปรายผล 1. คุณค่าผู้สูงอายุด้านความสามารถ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 40.5) โดยส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพ และเลี้ยงดู ตนเองได้ (ร้อยละ...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    5 เมษายน 2566
รวมบทคัดย่อ งานวิจัยพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมือง การเคหะแห่งชาติ 5 recent views
การเคหะแห่งชาติ ได้ทำการศึกษาวิจัยในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองตามภารกิจของการเคหะแห่งชาติ หรือหน่วยงานองค์กรภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง...
การเคหะแห่งชาติ    31 มีนาคม 2566
นวัตกรรมการจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน โดยใช้ชุมชน เป็นศูนย์กลาง 54 recent views
โครงการวิจัย “นวัตกรรมการจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน โดยใช้ชุมชน เป็นศูนย์กลาง” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวและชุมชนในพื้นที่...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    30 มีนาคม 2566
รูปแบบที่เหมาะสมของการจัดบริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาระเลี้ยงดูครอบครัว : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 4 recent views
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันและปัญหาในการดำรงชีวิต และความต้องการบริการทางสังคมของผู้สูงอายุที่มีภาระเลี้ยงดูครอบครัว 2)...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    30 มีนาคม 2566
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของคนทุกช่วงวัยในครอบครัวและชุมชน 8 recent views
โครงการวิจัยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของคนทุกช่วงวัยในครอบครัวและชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่า ความสำคัญ...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    29 มีนาคม 2566
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของครูไทยในยุคดิจิทัล 8 recent views
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของทักษะที่จำเป็นของครูไทย 2) เพื่อศึกษาทักษะที่จำเป็นของครูไทยในยุคดิจิทัล 3)...
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา    28 ธันวาคม 2565
The National Dialogue on Water in Thailand 4 recent views
The National Dialogue on Water in Thailand aims to support adjustments in water resources management, building on the agenda that Thailand has embarked upon in recent years...
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ    15 ธันวาคม 2565
โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม ในพื้นที่ 8จังหวัด ริมน้ำโขง 7 recent views
สืบเนื่องจากการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเข้าถึงคุณค่า...
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ    14 ธันวาคม 2565
โครงการศึกษาผลกระทบจากโครงการไฟฟ้าพลังน้าในแม่น้าโขงสายประธาน ปีงบ พ.ศ. 2565 6 recent views
ตามที่สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติได้ว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ    14 ธันวาคม 2565
RESULTS OF THE PILOTS OF THE MRC RIVERINE PLASTIC MONITORING OF THE WET SEASON IN THAILAND 4 recent views
RESULTS OF THE PILOTS OF THE MRC RIVERINE PLASTIC MONITORING OF THE WET SEASON IN THAILAND On Wet Season Pilots of the Mekong River Commission Protocols on Riverine Plastic...
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ    14 ธันวาคม 2565
Fisheries Yield at Landscape Scale in the LMB 5 recent views
Thailand is located between the Gulf of Thailand in the east and Andaman Sea in the west. The country consists of 77 provinces and its total land area is about 513,115 km² with...
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ    14 ธันวาคม 2565
Fisheries Yield at Landscape Scale in the LMB 5 recent views
Thailand is located between the Gulf of Thailand in the east and Andaman Sea in the west. The country consists of 77 provinces and its total land area is about 513,115 km² with...
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ    14 ธันวาคม 2565
โครงการศึกษาชุมชนอาเซียนในประเทศไทย : มาตรการ กลไก เพื่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคม 6 recent views
โครงการศึกษาชุมชนอาเซียนในประเทศไทย : มาตรการ กลไก เพื่อการคุ้มกัน ผลกระทบทางสังคม...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    1 พฤศจิกายน 2565
บทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของพนักงานราชการตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์และนักทัณฑวิทยา ที่ปฏิบัติงาน ณ เรือนจำ/ทัณฑสถาน 6 recent views
การศึกษา “บทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของพนักงานราชการตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์และนักทัณฑวิทยา ที่ปฏิบัติงาน ณ เรือนจำ/ทัณฑสถาน”...
กรมราชทัณฑ์    6 ตุลาคม 2565
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.