เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
รูปแบบ
พบ 60 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานธนาคารเวลาของประเทศไทย 3 recent views
โครงการวิจัยนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินงานธนาคารเวลาของประเทศไทยเป็นโครงการใหม่ที่มี ความสำคัญ และมีความซับซ้อนเชิงเทคนิคและกระบวนการดำเนินงาน...
กรมกิจการผู้สูงอายุ    16 สิงหาคม 2565
การประเมินผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 1 recent views
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558...
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    15 สิงหาคม 2565
แนวทางการเตรียมความพร้อมหญิงไทยในการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ 1 recent views
สภาพทางเศรษฐกิจของผู้หญิงไทยเป็นปัจจัยสำคัญผลักดันให้ผู้หญิงไทยตัดสินใจย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศเพื่อประกอบอาชีพและสมรสกับชาวต่างชาติและอาศัยอยู่ในต่างประเทศ...
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    15 สิงหาคม 2565
การศึกษาวิจัยเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ 5 recent views
การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบแนวคิด หลักการ กลไก และปัจจัยที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ...
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน    12 พ.ค. 2565
การตรวจติดตามสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส ในโรงงานผลิตทูน่ากระป๋อง 3 recent views
1) เพื่อศึกษาปริมาณการปนเปื้อน S. aureus ในเนื้อปลาทูน่านึ่งสุกระหว่างกระบวนการผลิตทูน่ากระป๋อง ตั้งแต่หลังนึ่งสุก จนถึงการบรรจุกระป๋อง 2) เพื่อศึกษาปริมาณการปนเปื้อน S. aureus...
กรมประมง    24 มีนาคม 2565
การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ของประเทศไทยโดยใช้เกณฑ์ดัชนีความสมบูรณ์เพศ 3 recent views
เพื่อสนับสนุนการปรับปรุง และการออกประกาศกรมประมง เรื่องการกำหนดพื้นที่ และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่
กรมประมง    24 มีนาคม 2565
การแพร่กระจาย และสภาวะการประมงปลาก้างพระร่วงในจังหวัดพัทลุง 2 recent views
เพื่อศึกษาสถานภาพและการเปลี่ยนแปลงของประชากรปลาก้างพระร่วง -ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ำหนัก -ประมาณค่าการเติบโต -ประมาณค่าการตาย -ประเมินจำนวนประชากร
กรมประมง    24 มีนาคม 2565
การประมงปลากะตักในอ่าวไทย 4 recent views
1)เพื่อศึกษาแหล่งและฤดูทำการประมงปลากะตัก จากเครื่องมือที่ทำประมงปลากะตัก 2)เพื่อศึกษาองค์ประกอบสัตว์น้ำที่จับได้จากเครื่องมือที่ทำประมงปลากะตัก...
กรมประมง    24 มีนาคม 2565
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอดำ (Thunnus tonggol (Bleeker,1851)) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย 6 recent views
เพื่อศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอดำ (Thunnus tonggol (Bleeker, 1851)) ที่พบทางฝั่งทะเลอันดามัน ของประเทศไทย
กรมประมง    24 มีนาคม 2565
อาร์ทีเมียแรกฟักร่วมกับอาหารสำเร็จรูปชนิดเกล็ดและชนิดแผ่นในการอนุบาลลูกกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ระยะโพสต์ลาวา 1 - 15 1 recent views
ศึกษาความเปนไปไดของการใชอาหารสําเร็จรูปชนิดเกล็ดที่ผลิตเองทดแทนการใช อาหารสําเร็จรูป ชนิดแผนที่จําหนายในทองตลาดสําหรับการอนุบาลลูกกุงขาวรวมกับการใชอารทีเมียแรกฟก
กรมประมง    17 มีนาคม 2565
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุง และพันธุ์จากธรรมชาติที่เลี้ยงด้วยความหนาแน่นต่างกัน 6 recent views
เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายระหว่างกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงกับกุ้งแชบ๊วยพันธุ์จากธรรมชาติ ที่เลี้ยงในกระชังภายในบ่อซีเมนต์ด้วยความหนาแน่นที่แตกต่างกัน 3 ระดับ
กรมประมง    17 มีนาคม 2565
การเลี้ยงปูแสม (Episesarma mederi H.Milne-Edwaed,1854) โดยใส่ต้นโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) เป็นที่กำบัง 9 recent views
1) เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปูแสมที่เลี้ยงโดยมีที่กำบังและไม่มีที่กำบัง 2) เพื่อเปรียบเทียบอัตรารอดตายของปูแสมที่เลี้ยงโดยมีที่กำบังและไม่มีที่กำบัง 3)...
กรมประมง    17 มีนาคม 2565
การทดสอบปลาหมอ “ชุมพร 1” ในสภาพแวดล้อมศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ 8 recent views
1) เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกใช้พันธุ์ปลาหมอ “ชุมพร 1”ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และพื้นที่ ๆ สภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับจังหวัดอุตรดิตถ์ 2)...
กรมประมง    17 มีนาคม 2565
การเลี้ยงปูทะเล (Scylla paramamosion Estampador, 1949) ด้วยอาหารสำเร็จรูป 1 recent views
เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ของปูทะเลที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูป เปรียบเทียบกับอาหารสด
กรมประมง    17 มีนาคม 2565
ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตของปลาชะโอน 2 ขนาดในกระชัง 1 recent views
เพื่อทราบความหนาแน่นที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ อัตรารอด ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาชะโอน ในกระชังจากปลาขนาด 1 กรัม จนได้ ขนาด 20-30 กรัม และ...
กรมประมง    17 มีนาคม 2565
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของข้าราชการ กรมราชทัณฑ์ 33 recent views
การศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของข้าราชการ กรมราชทัณฑ์” วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน...
กรมราชทัณฑ์    17 มีนาคม 2565
ผลของการเสริมผงถ่านไม้ไผ่ น้ําส้มควันไม้ไผ่ และการใช้ร่วมกันต่อสมรรถภาพ คุณภาพไข่ การเปลี่ยนแปลงของวิลไล และปริมาณแบคทีเรียในลําไส้ของไก่ไข่ 5 recent views
การศึกษาครั้งนี้เป็นการทดสอบผลการเสริมผงถ่านไม้ไผ่และน้ําส้มควันไม้ไผ่ทั้งในรูปแบบเดี่ยวและการใช้ ร่วมกันในอาหารของไก่ไข่ต่อสมรรถภาพ คุณภาพไข่...
สำนักงานสถิติแห่งชาติ    17 มีนาคม 2565
แผนงานวิจัยพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 5 recent views
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีกระบวนการในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมีการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ...
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    17 มีนาคม 2565
ผลของการใช้แลคโตบาซิลลัสและมันเทศต่อการเจริญเติบโต และองค์ประกอบเลือดของปลานิล 1 recent views
การเลี้ยงปลานิล สามารถใช้อาหารสำเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส 1012 CFU ต่ออาหาร 1 กรัม ร่วมกับมันเทศ 7.5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ทำให้ปลานิลมีการเจริญเติบโต มีอัตรารอด...
กรมประมง    3 มีนาคม 2565
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.