เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
รูปแบบ
พบ 64 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 5 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    30 กันยายน 2566
"ครอบครัวข้ามรุ่น" ความเปราะบางของครอบครัวไทย 1 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    29 กันยายน 2566
พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว...ความท้าทายที่ต้องก้าวผ่าน 2 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    29 กันยายน 2566
ความท้าทายใหม่ของกำลังแรงงาน 2 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    29 กันยายน 2566
ความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุ 1 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    29 กันยายน 2566
ข้อมูลสถิติคนเป้าหมายในระบบ TPMAP รายจังหวัด 60 recent views
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ    22 สิงหาคม 2566
รายงานผลการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปี 2565 6 recent views
รายงานผลการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปี 2565
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    1 พ.ค. 2566
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2564 11 recent views
กรมกิจการผู้สูงอายุ    31 มีนาคม 2566
สถิติสภาเด็กและเยาวชน 2565 9 recent views
ข้อมูลสถิติสภาเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    29 มีนาคม 2566
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของคนทุกช่วงวัยในครอบครัวและชุมชน 8 recent views
โครงการวิจัยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของคนทุกช่วงวัยในครอบครัวและชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่า ความสำคัญ...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    29 มีนาคม 2566
วิกฤตเด็กเกิดน้อย ผลกระทบต่อสังคมไทย 7 recent views
ในปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุ โดยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ประกอบกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    8 พฤศจิกายน 2565
รายงานการประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 9 recent views
รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564...
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    23 สิงหาคม 2565
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.