เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
พบ 28 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
หมวดหมู่ : ความมั่นคง
แนวโน้มการฟอกเงินในประเทศไทย 2 recent views
ปัญหาการฟอกเงินในประเทศไทยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากสถิติคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2562...
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน    30 ธันวาคม 2564
ปริมาณเอกสารสิทธิของสำนักงานที่ดิน 2 recent views
ปริมาณเอกสารสิทธิของสำนักงานที่ดินตั้งแต่เริ่มออกโฉนดครั้งแรก (2444) ถึงเดือนกันยายน 2564
กรมที่ดิน    29 ธันวาคม 2564
สรุปผลการให้บริการประชาชนและปริมาณการจัดเก็บรายได้ของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ 4 recent views
สรุปผลการให้บริการประชาชนและปริมาณการจัดเก็บรายได้ของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมที่ดิน    29 ธันวาคม 2564
ข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุดทั่วประเทศ 1 recent views
ข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุดทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมที่ดิน    29 ธันวาคม 2564
ข้อมูลการออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ (ทั้งโครงการ) 1 recent views
ข้อมูลการออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ (ทั้งโครงการ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กรมที่ดิน    29 ธันวาคม 2564
ข้อมูลเปิดภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ส. 2 recent views
เป็น Website ข้อมูลสถิติที่เป็นข้อมูลเปิดภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ส. ได้แก่ ด้านป้องกันยาเสพติด บำบัดรักษายาเสพติด และปราบปรามยาเสพติด (https://data.oncb.go.th)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    29 ธันวาคม 2564
ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด 2 recent views
https://nctc.oncb.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    29 ธันวาคม 2564
ข้อมูลพื้นฐานของต่างประเทศ 2 recent views
สำนักข่าวกรองแห่งชาติจัดทำ “ข้อมูลพื้นฐานของต่างประเทศ ฉบับดิจิทัล” (ปี 2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของต่างประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ ภูมิศาสตร์...
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ    28 ธันวาคม 2564
สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ จำแนกตามประเภทความผิด 1 recent views
สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ จำแนกตามประเภทความผิด พ.ศ. 2560 - 2563
สำนักงานสถิติแห่งชาติ    24 ธันวาคม 2564
อุบัติเหตุการจราจรทางบก และความเสียหาย 7 recent views
อุบัติเหตุการจราจรทางบก และความเสียหาย พ.ศ. 2559 - 2563
สำนักงานสถิติแห่งชาติ    20 ธันวาคม 2564
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. 6 recent views
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน    7 ธันวาคม 2564
รายงานการส่งต่อผู้ต้องขังป่วยออกรักษาภายนอกเรือนจำ (ปี พ.ศ.2559-ปี พ.ศ.2564) 2 recent views
สถิติการส่งต่อผู้ต้องขังป่วยออกรักษาภายนอกเรือนจำ
กรมราชทัณฑ์    1 ธันวาคม 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.