เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
พบ 579 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
รูปแบบ : PDF
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 5 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    30 กันยายน 2566
“ปัญหาสุขภาพจิต” สัญญาญเตือนของปัญหาที่ไม่ควรละเลย 2 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    30 กันยายน 2566
สถานการณ์เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา 1 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    29 กันยายน 2566
"ครอบครัวข้ามรุ่น" ความเปราะบางของครอบครัวไทย 1 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    29 กันยายน 2566
พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว...ความท้าทายที่ต้องก้าวผ่าน 2 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    29 กันยายน 2566
ความท้าทายใหม่ของกำลังแรงงาน 2 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    29 กันยายน 2566
แรงงานนอกระบบ ชีวิตที่ไร้หลักประกัน 3 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    29 กันยายน 2566
วิกฤตสถานการณ์ สังคมสูงวัยในล้านนา 1 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    29 กันยายน 2566
ความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุ 1 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    29 กันยายน 2566
สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว 3 recent views
สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    29 กันยายน 2566
แนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อการยกระดับการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ เขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 recent views
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการณ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุในชุมชนในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ 2)...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    29 กันยายน 2566
สถิติการค้ามนุษย์ ปี พ.ศ. 2566 8 recent views
https://www.e-aht.com/startup/gotoPowerBIBoard
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    28 กันยายน 2566
รายงานสถานการณ์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2565 7 recent views
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    3 สิงหาคม 2566
นายอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 21 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    3 กรกฎาคม 2566
แผนด้าน ววน.ของประเทศ พ.ศ.2566-2570 4 recent views
สกสว. ได้จัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570 (แผนด้าน ววน. ของประเทศ พ.ศ.2566-2570) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน 14 แผนงานสำคัญ...
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    15 มิถุนายน 2566
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 12 recent views
รายงานสถานการณ์ความรุนแรงในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    31 พ.ค. 2566
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 4 recent views
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    10 พ.ค. 2566
รายงานการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 3 recent views
รายงานการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    10 พ.ค. 2566
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3 recent views
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    10 พ.ค. 2566
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.