เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
พบ 97 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
ระบบการดูแลทางสังคมและการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 1 recent views
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาและปัจจัยที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    1 เมษายน 2567
Social Warning สถานการณ์คนไร้ที่พึ่ง 2 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    25 มีนาคม 2567
Social Warning ปัญหาแม่วัยรุ่น Teenage pregnancy 2 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    25 มีนาคม 2567
Social Warning ภาวะซึมเศร้าในเด็กและเยาวชน 2 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    25 มีนาคม 2567
Social Warning ความรุนแรงในครอบครัว 2 recent views
ประเด็นเตือนภัยทางสังคม
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    25 มีนาคม 2567
ข้อมูลสถานการณ์/ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดือนธันวาคม 2566 6 recent views
ข้อมูลสถานการณ์/ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดือนธันวาคม 2566
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    15 มกราคม 2567
สถิติการรายงานสถานการณ์ข่าวสำคัญเกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 3 recent views
สถิติการรายงานสถานการณ์ข่าวสำคัญเกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    4 มกราคม 2567
รายงานสถิติการเฝ้าระวังข่าวสารด้านสถานการณ์สังคม ศูนย์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปี พ.ศ. 2566 2 recent views
รายงานสถิติการเฝ้าระวังข่าวสารด้านสถานการณ์สังคม ศูนย์ปฏิบัติการ กรมพัฒนานสังคมและสวัสดิการ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามประเภทเนื้อหา พื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    4 มกราคม 2567
สถิติผู้ใช้บริการบ้านพักเด็กและครอบครัว 2565 จำแนกตามสภาพปัญหา 1 recent views
สถิติผู้ใช้บริการบ้านพักเด็กและครอบครัว 2565 จำแนกตามสภาพปัญหา
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    10 ตุลาคม 2566
การจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566) 3 recent views
การจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566)
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    9 ตุลาคม 2566
การสนับสนุนแผนงานโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566) 2 recent views
การสนับสนุนแผนงานโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566)
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    9 ตุลาคม 2566
การให้บริการเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566) 2 recent views
การให้บริการเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566)
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    9 ตุลาคม 2566
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3 recent views
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    9 ตุลาคม 2566
รายงานผลการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร และระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 1 recent views
รายงานผลการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร และระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 - ยอดสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    9 ตุลาคม 2566
รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2566 15 recent views
รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2566
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    9 ตุลาคม 2566
รายงานสรุปการสำรวจ รวม6จังหวัด (โครงการสำรวจข้อมูลที่อยู่อาศัยภาคเอกชน) 2 recent views
รายงานสรุปการสำรวจ พื้นที่ 6 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร/นนทบุรี/ปทุมธานี/สมุทราปราการ/สมุทรสาคร/สมุทรสงคราม) โครงการสำรวจข้อมูลที่อยู่อาศัยภาคเอกชน ปีงบประมาณ 2562
การเคหะแห่งชาติ    6 ตุลาคม 2566
รายงานสรุปการสำรวจ รวม10จังหวัด (โครงการสำรวจข้อมูลที่อยู่อาศัยภาคเอกชน) 2 recent views
รายงานสรุปการสำรวจ รวม10จังหวัด (อุดรธานี/ขอนเเก่น/อยุธยา/ชลบุรี/ระยอง/เพชรบุรี/ประจวบคีรีขันธ์/ภูเก็ต/นครศรีธรรมราช/สงขลา) (โครงการสำรวจข้อมูลที่อยู่อาศัยภาคเอกชน ปีงบประมาณ 2562)
การเคหะแห่งชาติ    6 ตุลาคม 2566
รายงานสรุปชุมชนผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ 6 recent views
รายงานสรุปชุมชนผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ
การเคหะแห่งชาติ    6 ตุลาคม 2566
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.