เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
หมวดหมู่
พบ 1,472 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
การค้าของไทยกับประเทศคู่เจรจา และประเทศคู่ค้าสำคัญ 4 recent views
ข้อมูลการค้าของไทยกับประเทศคู่เจรจา และประเทศคู่ค้าสำคัญ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ    6 ธันวาคม 2566
การนำเข้าสินค้าสำคัญของไทยกับประเทศคู่เจรจา และประเทศคู่ค้าสำคัญ 1 recent views
การนำเข้าสินค้าสำคัญของไทยกับคู่เจรจา และคู่ค้าสำคัญ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ    6 ธันวาคม 2566
การส่งออกสินค้าสำคัญของไทยกับประเทศคู่เจรจา และประเทศคู่ค้าสำคัญ 2 recent views
การส่งออกสินค้าสำคัญของไทยกับประเทศคู่เจรจา และประเทศคู่ค้าสำคัญ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ    6 ธันวาคม 2566
การพัฒนาตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการทำโครงการซีเอสอาร์ของภาคธุรกิจที่มีส่วนสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 6 recent views
โครงการวิจัย “การพัฒนาตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการทำโครงการซีเอสอาร์ของภาคธุรกิจ ที่มีส่วนสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” (Research project development of...
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    23 พฤศจิกายน 2566
การศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในต่างประเทศ 5 recent views
การวิจัยเรื่อง “แนวทางส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) ในต่างประเทศ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการทำงาน และพัฒนา...
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    9 พฤศจิกายน 2566
โครงการวิจัยเพื่อการส่งเสริมการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐแก่หน่วยรับตรวจ 2 recent views
ความเป็นมา ตามที่ ผตง. ได้เห็นชอบรายงานผลการศึกษาวิจัยโครงการวิจัยเพื่อการส่งเสริมการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐแก่หน่วยรับตรวจพร้อมแผนการดำเนินงาน...
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน    6 พฤศจิกายน 2566
ทดลอง@66-11-03 7 recent views
ทดลองกรอกสำหรับ ShowCase
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    3 พฤศจิกายน 2566
8 recent views
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ    2 พฤศจิกายน 2566
ผลการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปี 2566 8 recent views
รายงานผลการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    1 พฤศจิกายน 2566
ทดสอบ ชุดข้อมูลแผน 13 10 recent views
rrrr
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    31 ตุลาคม 2566
รายงานการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 31 recent views
สถิติความรุนแรงในครอบครัว 76 จังหวัด และกรุงเทพฯ ประจำปี 2566 การให้ความช่วยเหลือกรณีความรุนแรงในครอบครัว ดำเนินการช่วยเหลือ จำนวนทั้งสิ้น 2,312 ราย
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    24 ตุลาคม 2566
สถานการณ์ครอบครัวไทย ประจำปี 2565 8 recent views
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    24 ตุลาคม 2566
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.