เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
คำสำคัญ
พบ 1,472 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
การพัฒนาตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการทำโครงการซีเอสอาร์ของภาคธุรกิจที่มีส่วนสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 recent views
โครงการวิจัย “การพัฒนาตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการทำโครงการซีเอสอาร์ของภาคธุรกิจ ที่มีส่วนสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” (Research project development of...
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    23 พฤศจิกายน 2566
การศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในต่างประเทศ 4 recent views
การวิจัยเรื่อง “แนวทางส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) ในต่างประเทศ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการทำงาน และพัฒนา...
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    9 พฤศจิกายน 2566
โครงการวิจัยเพื่อการส่งเสริมการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐแก่หน่วยรับตรวจ 2 recent views
ความเป็นมา ตามที่ ผตง. ได้เห็นชอบรายงานผลการศึกษาวิจัยโครงการวิจัยเพื่อการส่งเสริมการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐแก่หน่วยรับตรวจพร้อมแผนการดำเนินงาน...
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน    6 พฤศจิกายน 2566
ทดลอง@66-11-03 6 recent views
ทดลองกรอกสำหรับ ShowCase
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    3 พฤศจิกายน 2566
5 recent views
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ    2 พฤศจิกายน 2566
ผลการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปี 2566 6 recent views
รายงานผลการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    1 พฤศจิกายน 2566
ทดสอบ ชุดข้อมูลแผน 13 6 recent views
rrrr
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    31 ตุลาคม 2566
รายงานการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 47 recent views
สถิติความรุนแรงในครอบครัว 76 จังหวัด และกรุงเทพฯ ประจำปี 2566 การให้ความช่วยเหลือกรณีความรุนแรงในครอบครัว ดำเนินการช่วยเหลือ จำนวนทั้งสิ้น 2,312 ราย
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    24 ตุลาคม 2566
สถานการณ์ครอบครัวไทย ประจำปี 2565 14 recent views
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    24 ตุลาคม 2566
สถานการณ์ทางสังคมในระดับพื้นที่ 7 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    11 ตุลาคม 2566
การคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัด 4 recent views
การคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    11 ตุลาคม 2566
รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 2565 2 recent views
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ....
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    10 ตุลาคม 2566
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.