เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
พบ 57 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
ต้นแบบจัดเวทีแผนชุมชน ถ่ายทอดสู่น้องพัฒนากรบรรจุใหม่ รุ่น 119 3 recent views
การจำลองเวทีการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำทางศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่ม/องค์กรต่างๆ ภายในหมู่บ้าน และประชาชนชาวบ้านหนองทราย...
กรมการพัฒนาชุมชน    5 มีนาคม 2567
รายการสื่อแบบเปิดของ สวทช. 4 recent views
สื่อที่ สวทช. จัดทำและเผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาตแบบเปิด Creative Commons ผ่านคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (OER: Open Educational Resources)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    3 มกราคม 2566
รายการหลักสูตรฝึกอบรมของ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต 7 recent views
รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ประกอบไปด้วย ชื่อหลักสูตร กลุ่มอุตสาหกรรม ค่าลงทะเบียน วันที่ฝึกอบรม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 ธันวาคม 2565
รายชื่อซอฟต์แวร์ opensource และ freeware 5 recent views
รายชื่อซอฟต์แวร์ที่ทางฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ศึกษาและส่งเสริม ซึ่งสามารถใช้ทดแทนซอฟต์แวร์ ที่ต้องมีค่าใช้จ่าย หรือ commercial ร่วมทั้ง...
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 ธันวาคม 2565
รายการสื่อแบบเปิดโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (Biodiversity Research and Training Program- BRT) 2 recent views
สื่อที่โครงการ BRT จัดทำและเผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาตแบบเปิด Creative Commons ผ่านคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (OER: Open Educational Resources)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 ธันวาคม 2565
รายการสื่อการเรียนการสอน 1 recent views
รายการชุดสื่อการเรียนการสอนของ สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 ธันวาคม 2565
รายชื่อทรัพยากรแบบเปิดเครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) 1 recent views
สื่อที่เครื่อข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) จัดทำและเผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาตแบบเปิด Creative Commons ผ่านคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (OER: Open...
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 ธันวาคม 2565
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของครูไทยในยุคดิจิทัล 13 recent views
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของทักษะที่จำเป็นของครูไทย 2) เพื่อศึกษาทักษะที่จำเป็นของครูไทยในยุคดิจิทัล 3)...
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา    28 ธันวาคม 2565
สถิติการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2 recent views
สถิติการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา    28 ธันวาคม 2565
ผลการประเมิน PISA 2018 การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 2 recent views
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    19 ธันวาคม 2565
รายงานข้อค้นพบจากการทดสอบ O-NET ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย 2 recent views
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ดวยรูปแบบขอสอบอัตนัย...
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    30 พฤศจิกายน 2565
รายงานการวิจัยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 2 recent views
รายงานการวิจัยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เป็นการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับด้านการวัดและประเมินผล...
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    30 พฤศจิกายน 2565
จดหมายข่าว (NIETS News) 1 recent views
จดหมายข่าว (NIETS News) เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับดําเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ และให้บริการการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ...
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    30 พฤศจิกายน 2565
วารสารการทดสอบและการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ 1 recent views
วารสารการทดสอบและการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ (Journal of National Education Testing and Assessment) เปนวารสารวิชาการที่เผยแพรผลงานของนักวิชาการ นักวิจัย บุคลากร...
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    30 พฤศจิกายน 2565
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) 9 recent views
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3...
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    30 พฤศจิกายน 2565
รายงานสมรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี ๒๕๖๓ (IMD 2020) 1 recent views
ศึกษาและรวบรวมเอกสาร/ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดด้านการศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยปัจจัยย่อยด้านการศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด ๑๙...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    31 ธันวาคม 2564
รายงานเอกสารการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติิ ครั้งที่ 16 6 recent views
เป็นการรวบรวมงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในงานประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติิ ครั้งที่ 16
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    31 ธันวาคม 2564
ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย พ.ศ. 2563 39 recent views
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 54 ที่รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    31 ธันวาคม 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.