เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
พบ 55 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
รายการสื่อแบบเปิดของ สวทช. 12 recent views
สื่อที่ สวทช. จัดทำและเผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาตแบบเปิด Creative Commons ผ่านคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (OER: Open Educational Resources)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    3 มกราคม 2566
รายการหลักสูตรฝึกอบรมของ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต 2 recent views
รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ประกอบไปด้วย ชื่อหลักสูตร กลุ่มอุตสาหกรรม ค่าลงทะเบียน วันที่ฝึกอบรม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 ธันวาคม 2565
รายชื่อซอฟต์แวร์ opensource และ freeware 4 recent views
รายชื่อซอฟต์แวร์ที่ทางฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ศึกษาและส่งเสริม ซึ่งสามารถใช้ทดแทนซอฟต์แวร์ ที่ต้องมีค่าใช้จ่าย หรือ commercial ร่วมทั้ง...
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 ธันวาคม 2565
รายการสื่อแบบเปิดโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (Biodiversity Research and Training Program- BRT) 3 recent views
สื่อที่โครงการ BRT จัดทำและเผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาตแบบเปิด Creative Commons ผ่านคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (OER: Open Educational Resources)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 ธันวาคม 2565
รายการสื่อการเรียนการสอน 6 recent views
รายการชุดสื่อการเรียนการสอนของ สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 ธันวาคม 2565
รายชื่อทรัพยากรแบบเปิดเครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) 3 recent views
สื่อที่เครื่อข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) จัดทำและเผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาตแบบเปิด Creative Commons ผ่านคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (OER: Open...
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 ธันวาคม 2565
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของครูไทยในยุคดิจิทัล 10 recent views
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของทักษะที่จำเป็นของครูไทย 2) เพื่อศึกษาทักษะที่จำเป็นของครูไทยในยุคดิจิทัล 3)...
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา    28 ธันวาคม 2565
สถิติการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 3 recent views
สถิติการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา    28 ธันวาคม 2565
ผลการประเมิน PISA 2018 การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 2 recent views
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    19 ธันวาคม 2565
รายงานข้อค้นพบจากการทดสอบ O-NET ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย 2 recent views
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ดวยรูปแบบขอสอบอัตนัย...
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    30 พฤศจิกายน 2565
รายงานการวิจัยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 2 recent views
รายงานการวิจัยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เป็นการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับด้านการวัดและประเมินผล...
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    30 พฤศจิกายน 2565
จดหมายข่าว (NIETS News) 1 recent views
จดหมายข่าว (NIETS News) เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับดําเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ และให้บริการการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ...
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    30 พฤศจิกายน 2565
วารสารการทดสอบและการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ 1 recent views
วารสารการทดสอบและการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ (Journal of National Education Testing and Assessment) เปนวารสารวิชาการที่เผยแพรผลงานของนักวิชาการ นักวิจัย บุคลากร...
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    30 พฤศจิกายน 2565
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) 3 recent views
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3...
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    30 พฤศจิกายน 2565
รายงานสมรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี ๒๕๖๓ (IMD 2020) 24 recent views
ศึกษาและรวบรวมเอกสาร/ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดด้านการศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยปัจจัยย่อยด้านการศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด ๑๙...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    31 ธันวาคม 2564
รายงานเอกสารการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติิ ครั้งที่ 16 5 recent views
เป็นการรวบรวมงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในงานประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติิ ครั้งที่ 16
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    31 ธันวาคม 2564
ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย พ.ศ. 2563 66 recent views
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 54 ที่รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    31 ธันวาคม 2564
รายงาน การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 11 recent views
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดทิศทางและนโยบายด้านการศึกษาของชาติ พัฒนานโยบาย...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    31 ธันวาคม 2564
กรอบการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทย 18 recent views
กรอบการประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment Framework : DQAF) ได้รับการพัฒนา ขึ้นครั้งแรกโดย The International Monetary Fund (IMF)...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    31 ธันวาคม 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.