เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
รูปแบบ
พบ 12 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
หมวดหมู่ : พลังทางสังคม
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานธนาคารเวลาของประเทศไทย 1 recent views
โครงการวิจัยนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินงานธนาคารเวลาของประเทศไทยเป็นโครงการใหม่ที่มี ความสำคัญ และมีความซับซ้อนเชิงเทคนิคและกระบวนการดำเนินงาน...
กรมกิจการผู้สูงอายุ    16 สิงหาคม 2565
การประเมินผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 1 recent views
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558...
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    15 สิงหาคม 2565
แนวทางการเตรียมความพร้อมหญิงไทยในการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ 1 recent views
สภาพทางเศรษฐกิจของผู้หญิงไทยเป็นปัจจัยสำคัญผลักดันให้ผู้หญิงไทยตัดสินใจย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศเพื่อประกอบอาชีพและสมรสกับชาวต่างชาติและอาศัยอยู่ในต่างประเทศ...
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    15 สิงหาคม 2565
สถิติการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 5 recent views
สถิติการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อเป็นกลไกปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในระดับพื้นที่...
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    20 กรกฎาคม 2565
สรุปรายงานดัชนีช่องว่างระหว่างเพศทั่วโลก 1 recent views
รายงานดัชนีช่องว่างระหว่างเพศ The Global Dender Gap Index 2021 โดย World Economic Forum ที่สำรวจ 156 ประเทศทั่วโลก ใน 4 มิติ สำคัญ คือ 1) ด้านโอกาสและการมีส่วนร่วมทางเศณษฐกิจ 2)...
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    20 กรกฎาคม 2565
สถานการณ์สตรีไทย ปี 2565 5 recent views
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    19 กรกฎาคม 2565
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม 4 recent views
สถิติจำนวนอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ (คน) - ปี 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 890,609 คน - ปี 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,247,428 คน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    6 มกราคม 2565
ภาคประชาสังคม 8 recent views
สถิติจำนวนองค์กรภาคประชาสังคม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    6 มกราคม 2565
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 28 recent views
สถิติจำนวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ทั่วประเทศ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    6 มกราคม 2565
สถานการณ์สตรีไทย ประจำปี 2564 8 recent views
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    29 ธันวาคม 2564
สถานการณ์สตรี ปี 2563 3 recent views
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    11 พ.ค. 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.