เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
อำเภอ/เขต
พบ 13 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
ชุดความรู้งานพัฒนาในพื้นที่ของขบวนองค์กรชุมชน ประจำปี 2564 ชุดที่ 3 พื้นที่รูปธรรมตำบลเข้มแข็งหลากมิติ 6 recent views
ชุดความรู้งานพัฒนาในพื้นที่ของขบวนองค์กรชุมชน ประจำปี 2564 ชุดที่ 3 พื้นที่รูปธรรมตำบลเข้มแข็งหลากมิติ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    29 มีนาคม 2566
ชุดความรู้งานพัฒนาในพื้นที่ของขบวนองค์กรชุมชน ประจำปี 2564 ชุดที่ 2 พื้นที่รูปธรรมตำบลเข้มแข็งหลากมิติ 7 recent views
ชุดความรู้งานพัฒนาในพื้นที่ของขบวนองค์กรชุมชน ประจำปี 2564 ชุดที่ 2 พื้นที่รูปธรรมตำบลเข้มแข็งหลากมิติ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    29 มีนาคม 2566
รายชื่อต้นแบบระดับอุตสาหกรรม-สาธารณประโยชน์ของ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ประจำปี 4 recent views
นำเสนอการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบของกลุ่มวิจัยที่สามารถส่งมอบผู้ใช้/ผู้ผลิต เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ และ/หรือ ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 ธันวาคม 2565
รายชื่อเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอดของ สวทช. 4 recent views
เป็นชุดข้อมูล แสดงรายชื่อเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอดของ สวทช. ประกอบไปด้วย ชื่อเทคโนโลยี ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา สรุปเทคโนโลยี ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 ธันวาคม 2565
โครงการวิจัยเด่นที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ MTEC 5 recent views
โครงการวิจัยเด่นที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ MTEC: https://www.mtec.or.th/ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 ธันวาคม 2565
T-REx : Thai Reference Exome Database 3 recent views
ชุดข้อมูลความชุกในรูปแบบความถี่อัลลีลของความหลากหลายทางพันธุกรรมแบบสนิปส์ (SNP) และอินเดล (INDEL) โดยรวบรวมจากข้อมูลพันธุกรรมแบบทั่วเอ็กโซม (Whole Exome Sequencing : WES)...
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 ธันวาคม 2565
Technology Update 4 recent views
Technology Update เพื่อเสนองานวิจัยนาโนเทค
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 ธันวาคม 2565
การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยการดำเนินงานอย่างบูรณาการ 5 recent views
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยการดำเนินงานอย่างบูรณาการ กรณีศึกษาบทเรียนจากชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ 5 จังหวัด คือ จ.ชัยนาท...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    15 ธันวาคม 2565
การศึกษาวิจัยเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ 9 recent views
การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบแนวคิด หลักการ กลไก และปัจจัยที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ...
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน    12 พ.ค. 2565
แผนงานวิจัยพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 8 recent views
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีกระบวนการในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมีการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ...
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    17 มีนาคม 2565
"ทุนทางสังคม"กับการจัดการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาพื้นที่เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และธรรมชาติ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 recent views
การวิจัยครั้งนี้ 1) เพื่อค้นหาและรวบรวมองค์ความรู้ของของทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชน 2) เพื่อนำ ทุนทางสังคมใช้ในการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 3)...
สำนักงานสถิติแห่งชาติ    17 ธันวาคม 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.