เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
พบ 972 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
ปลูกไผ่สร้างอาชีพยั่งยืนและลดโลกร้อน 10 recent views
จังหวัดลำปาง มีนโยบายระดับจังหวัด ให้ไผ่เป็นพืชสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG) อย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เพื่อพยายามเปลี่ยนจากระบบพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นไผ่แทน...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    8 มีนาคม 2567
โครงการ การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนและส่งเสริม คุณภาพชีวิต ของชุมชนชายฝั่ง 3 recent views
เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนหมุดหมายที่ ๒ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ในพื้นที่นำร่อง ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีความสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    5 มีนาคม 2567
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับการรวมกลุ่มอาชีพสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม 1 recent views
การเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมบ้านโต้นเกษตรพัฒนา ทั้งการประสานกลุ่มผักบ้านโต้นในการเข้าร่วมวิสาหกิจฯ เนื่องจากกลุ่มบ้านโต้นมีตลาดรองรับแล้ว...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    23 กุมภาพันธ์ 2567
การส่งเสริมเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา การทำงาน หรือ การฝึกอบรม 3 recent views
การส่งเสริมเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา การทำงาน หรือการฝึกอบรม (Youth Not in Education, Employment or Training: NEETs) ณ ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    23 กุมภาพันธ์ 2567
ทดลอง@66-11-03 3 recent views
ทดลองกรอกสำหรับ ShowCase
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    15 กุมภาพันธ์ 2567
นายอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 18 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    13 กุมภาพันธ์ 2567
นายอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 2 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    13 กุมภาพันธ์ 2567
นายอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 2 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    13 กุมภาพันธ์ 2567
นายอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 5 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    13 กุมภาพันธ์ 2567
นายอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    13 กุมภาพันธ์ 2567
นายอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 4 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    13 กุมภาพันธ์ 2567
นายอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 10 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    13 กุมภาพันธ์ 2567
นายอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 8 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    13 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 3 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    13 กุมภาพันธ์ 2567
การบูรณาการบริการสำหรับเด็กพิการ 1 recent views
ติดต่อประสานงานกับทางพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงประเด็นปัญหาที่สำคัญที่มุ่งจะดำเนินงานในพื้นที่ หารือการดำเนินงานเก็บข้อมูลด้านเด็กพิการในพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    30 มกราคม 2567
ทดสอบ ชุดข้อมูลแผน 13 1 recent views
rrrr
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    30 มกราคม 2567
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 4 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    2 มกราคม 2567
ทดสอบ 2 recent views
ลงพื้นที่สำรวจ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    15 ธันวาคม 2566
การจัดการฐานข้อมูลเปิดภาครัฐฯ 1 recent views
สำหรับจัดการข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    4 ตุลาคม 2566
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.