รายงานสถานการณ์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2565
องค์กร :
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
3 สิงหาคม 2566
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลรายงานสถานการณ์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Science research and innovation report 2022
หมวดหมู่ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 230001 230002
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0802 SDG0902 SDG090B
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายปี
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล สำนักพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล waranya@tsri.or.th
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายงานข้อมูลประชากร และบ้าน ปี 2565 26 recent views
ภาพรวมข้อมูลประชากรและบ้าน ปี 2565 ประกอบด้วย ข้อมูลจำนวนประชากรทั่วประเทศ แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรทั่วประเทศ จำนวนที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน จำนวนครัวเรือนและขนาดครัวเรือนเฉลี่ย
การเคหะแห่งชาติ
รายงานการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครและศูนย์บริการคนพิการ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 5 recent views
รายงานการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครและศูนย์บริการคนพิการ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รายงานการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 5 recent views
รายงานการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โครงการศึกษาผลกระทบจากโครงการไฟฟ้าพลังน้าในแม่น้าโขงสายประธาน ปีงบ พ.ศ. 2565 5 recent views
ตามที่สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติได้ว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.