สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์กร :
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
30 พฤศจิกายน 2563
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร
มุมมอง :
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่สร้าง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Overall Operation of Thai Royal Police in fiscal year 2020
หมวดหมู่ ความมั่นคง
แท็ค (Tag) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 010001 010101
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0905 SDG1601 SDG1602
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล พ.ต.อ.ธนาทิศ วงศ์วัยรักษ์
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล driving.rtp@gmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.