สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์กร :
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
30 พฤศจิกายน 2563
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายละเอียด
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Overall Operation of Thai Royal Police in fiscal year 2020
หมวดหมู่ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ความมั่นคง
คำสำคัญ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 010001 010101
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0905 SDG1601 SDG1602
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล พ.ต.อ.ธนาทิศ วงศ์วัยรักษ์
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล driving.rtp@gmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สถานพยาบาล จำแนกตามประเภท เป็นรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2563 5 recent views
สถานพยาบาล จำแนกตามประเภท เป็นรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2563
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1 recent views
จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
กระทรวงศึกษาธิการ
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563 8 recent views
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563
กรมกิจการผู้สูงอายุ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 3 recent views
สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ได้จัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา...
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.