อื่น ๆ

ข้อมูลที่ไม่สามารถจัดอยู่ใน 23 หมวดหมู่ได้

ชุดข้อมูลตัวอย่าง เช่น หนี้สินครัวเรือน อัตราการว่างงาน อัตราการว่างงานตามระดับการศึกษา อัตราการจ้างงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย สัดส่วนคนยากจน ปริมาณของเสียอันตรายทั่วประเทศ อัตราการตายด้วยอุบัติเหตุการจราจรทางบก สัดส่วนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน สัดส่วนครัวเรือนที่มีที่อยู่อาศัยถาวร เป็นต้น