การจัดการฐานข้อมูลเปิดภาครัฐฯ

สำหรับจัดการข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ

องค์กร :
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
11 มีนาคม 2565
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลการจัดการฐานข้อมูลเปิดภาครัฐฯ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) system-administration
หมวดหมู่ อื่น ๆ
แท็ค (Tag) การจัดการ อื่นๆ
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 020101
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGOther
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล ผู้ดูแลระบบ
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล open-d@nesdc.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาบทบาทและภารกิจของกรมการจัดหางาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 1 recent views
ผลจากการศึกษาโดยวิธีต่าง ๆ ทั้งการทบทวนวรรณกรรม การศึกษาผลการสำรวจทีเคยมีการจัดทำบทความและงานวิจัยอื่น ๆ...
กรมการจัดหางาน
สถานการณ์ทางสังคมในกลุ่มเปราะบาง ประจำเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 (ไตรมาส 1 - 2) 6 recent views
สถานการณ์และปัญหาต่าง ๆ ของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความหลากหลาย ซับซ้อนและมีระดับความรุนแรงที่มากขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ ความท้าทายต่อระบบสวัสดิการสังคมไทย 23 recent views
ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุจำนวน 11.6 ล้านคน และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผลกระทบของโควิด - 19 ต่อเด็กวัยเรียน 2 recent views
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเด็กวัยเรียนเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงมีมาตรการในการควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตาม...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.