โครงการระบบบริการบัญชีเงินฝากผู้ต้องขังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์
  • ในปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และการให้บริการประชาชน และมุ่งเน้นให้มี ระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและสามารถตรวจสอบได้ แต่เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ยังไม่ครอบคลุมการทำงานของเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ
  • ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเรือนจำและทัณฑสถาน ให้สามารถรองรับการให้บริการกับประชาชนและหน่วยงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการเข้าสู่ Digital Government ในการบริการประชาชนในรูปแบบ E-Service Government อย่างแท้จริง กองยุทธศาสตร์และแผนงานเห็นควรจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการ
องค์กร :
กรมราชทัณฑ์
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
29 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลโครงการระบบบริการบัญชีเงินฝากผู้ต้องขังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์ โดยกรมราชทัณฑ์
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) E-Payment
หมวดหมู่ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แท็ค (Tag) กรมราชทัณฑ์ เงินฝากผู้ต้องขัง
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 220002
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG1603
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล นายสิทธิชัย พรหมเดช
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล sit265@yahoo.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
นายอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 10 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของข้าราชการ กรมราชทัณฑ์ 34 recent views
การศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของข้าราชการ กรมราชทัณฑ์” วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน...
กรมราชทัณฑ์
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.