มาตรการทางวินัย

การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนตามมาตรการทางวินัยในการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ในสังกัดถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รวมถึงกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้สินบนหรือถูกเรียกสินบน) โดยสามารถเสนอข้อร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาภายใน 7 วัน มากกว่าร้อยละ 80 และปฏิบัติงานที่มุ่งผลสำฤทธิ์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส

องค์กร :
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
18 เมษายน 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลมาตรการทางวินัย โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
รายละเอียด
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) disciplinary
หมวดหมู่ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำสำคัญ มาตรการทางวินัย
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 210001
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG1605
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายไตรมาส
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล กาญจนา พัทธโน
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล Kannapatth@gmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
นายอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 4 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของข้าราชการ กรมราชทัณฑ์ 5 recent views
การศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของข้าราชการ กรมราชทัณฑ์” วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน...
กรมราชทัณฑ์
โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง และขับเคลื่อนการดำเนินงานของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (ฆณ1211 10 recent views
จัดสวัสดิการให้แก่ผู้ต้องขังกลุ่มพิเศษในเรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น...
กรมราชทัณฑ์
ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของประเทศไทย 36 recent views
ข้อมูลรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยรายตัวชี้วัด
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.