ขนาดตัวอักษร ภาษา
ข้อมูลสถิติโครงการต่างๆ ด้านการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(รอบ6เดือนแรกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
ข้อมูลสถิติโครงการต่างๆ ด้านการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(รอบ6เดือนแรกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
องค์กร :
กรมราชทัณฑ์
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
18 เมษายน 2565
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลข้อมูลสถิติโครงการต่างๆ ด้านการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(รอบ6เดือนแรกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) โดยกรมราชทัณฑ์
รายละเอียด
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Physical and Mental Promotion Subdivision
หมวดหมู่ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
คำสำคัญ กระบวนการยุติธรรม
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 220002
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG160B
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง หมู่บ้าน- ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล arpin000@gmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง 7 recent views
การดำเนินการแก้ไขพัฒนาจิตใจเพื่อคืนคนดี มีคุณค่าสู่สังคม ทั้งในด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ การฝึกวิชาชีพ...
กรมราชทัณฑ์
โครงการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ 3 recent views
กรมราชทัณฑ์ ได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment)...
กรมราชทัณฑ์
สถิติผู้ต้องขังกลุ่มพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2565 12 recent views
ข้อมูลสถิติผู้ต้องขังกลุ่มพิเศษ ได้แก่ เด็กในความดูแลของผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังสูงอายุ และผู้ต้องขังพิการ
กรมราชทัณฑ์
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.