ขนาดตัวอักษร ภาษา
ข้อมูลสถิติโครงการต่างๆ ด้านการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(รอบ6เดือนแรกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
ข้อมูลสถิติโครงการต่างๆ ด้านการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(รอบ6เดือนแรกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
องค์กร :
กรมราชทัณฑ์
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
18 เมษายน 2565
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลข้อมูลสถิติโครงการต่างๆ ด้านการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(รอบ6เดือนแรกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) โดยกรมราชทัณฑ์
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Physical and Mental Promotion Subdivision
หมวดหมู่ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แท็ค (Tag) กระบวนการยุติธรรม
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 220002
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG160B
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง หมู่บ้าน- ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล arpin000@gmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง 12 recent views
การดำเนินการแก้ไขพัฒนาจิตใจเพื่อคืนคนดี มีคุณค่าสู่สังคม ทั้งในด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ การฝึกวิชาชีพ...
กรมราชทัณฑ์
โครงการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ 5 recent views
กรมราชทัณฑ์ ได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment)...
กรมราชทัณฑ์
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม 4 recent views
สถิติจำนวนอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ (คน) - ปี 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 890,609 คน - ปี 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,247,428 คน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สถิติผู้ต้องขังกลุ่มพิเศษ 7 recent views
ข้อมูลสถิติผู้ต้องขังกลุ่มพิเศษ ได้แก่ เด็กในความดูแลของผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังสูงอายุ และผู้ต้องขังพิการ
กรมราชทัณฑ์
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.