โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง

การดำเนินการแก้ไขพัฒนาจิตใจเพื่อคืนคนดี มีคุณค่าสู่สังคม ทั้งในด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ การฝึกวิชาชีพ โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ตลอดจนการติดตามดูแลผู้ต้องขังหลังปล่อย โดยมีเป้าหมายร่วมกันในเรื่องของการคุ้มครองป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมและป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขัง โดยกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า“กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม” การป้องกันและแก้ไขผู้ต้องขังในปัจจุบัน นับว่าเป็นงานที่ท้าทายในการวางแผนและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขให้มีรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับลักษณะภูมิหลังของผู้ต้องขังแต่ละคน ซึ่งจะส่งผมต่อความสำเร็จของความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในประเด็น กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีเป้าหมายในการอำนวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

องค์กร :
กรมราชทัณฑ์
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
1 ธันวาคม 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลโครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง โดยกรมราชทัณฑ์
รายละเอียด
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Physical and Mental Program for prisoner
หมวดหมู่ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 220002
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG160B
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง หมู่บ้าน- ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายปี
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล arpin000@gmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง และขับเคลื่อนการดำเนินงานของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (ฆณ1211 11 recent views
จัดสวัสดิการให้แก่ผู้ต้องขังกลุ่มพิเศษในเรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น...
กรมราชทัณฑ์
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม 4 recent views
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา แก่ผู้ต้องขัง ทั้งในระบบนอกระบบหลากหลายรูปแบบทั้งในส่วนของการศึกษาสายสามัญ อาชีวศึกษา อุดมศึกษา...
กรมราชทัณฑ์
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.