กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

การมีกฎหมายเท่าที่จำเป็น สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาในทุกมิติ รวมทั้งมีกระบวนการยุติธรรมที่เคารพสิทธิของมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้

ชุดข้อมูลตัวอย่าง เช่น สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือยกเลิกให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ จำนวนคดี/เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรม สัดส่วนของการนำเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของประเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย จำนวน/ระดับของมาตรการ/กลไกที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการทบทวนความจำเป็นเหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เป็นต้น