รายงานการประเมินสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด (10 จังหวัดนำร่อง)

รายงานการประเมินสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด (10 จังหวัดนำร่อง) เป็นการประเมินสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับจังหวัดโดยการรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด ภายใต้กรอบของดัชนีชี้วัดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในบริบทสังคมไทย 3 มิติ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ มิติที่ 1 สิทธิในชีวิตและความปลอดภัยในร่างกาย มิติที่ 2 สิทธิในการแสดงออก สิทธิความเป็นส่วนตัวครอบครัวและชื่อเสียง มิติที่3 สิทธิด้านเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคม และ ตัวชี้วัดที่ 1 สัดส่วนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนเรื่องร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม โดยการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด 11 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด เพื่อกำหนดรายละเอียดข้อมูลที่ควรจัดเก็บและแหล่งของข้อมูลตามตัวชี้วัด รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่กำหนดตามตัวชี้วัด ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 และสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดในช่วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จากแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและหาข้อสรุปการประเมินสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับจังหวัด (10 จังหวัดนำร่อง)

องค์กร :
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
26 เมษายน 2565
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลรายงานการประเมินสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด (10 จังหวัดนำร่อง) โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
รายละเอียด
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) -
หมวดหมู่ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
คำสำคัญ รายงาน รายงานการประเมินสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน ละเมิดสิทธิมนุษยชน สถานการณ์ สิทธิมนุษยชน
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 220201
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG1601
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง หมู่บ้าน- ตำบลทุ่งสองห้อง อำเภอหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล plan@rlpd.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
นายอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 3 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ความรุนแรงในครอบครัว 8 recent views
ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา พบแนวโน้มความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนหลัง (พ.ย. 63 - ม.ค. 64) มีการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว 5 recent views
สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก 7 recent views
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก ทั้งรูปแบบ สาเหตุ และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น กองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.