เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
คำสำคัญ
รูปแบบ
พบ 23 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
สรุปการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ปี 2554-2565 (ณ เดือนกันยายน 2565) 7 recent views
กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งส่งเสริมให้...
กรมโรงงานอุตสาหกรรม    31 มีนาคม 2566
ปริมาณกากอุตสาหกรรม 8 recent views
ปริมาณการนำกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ ตามตัวชี้วัดของระบบงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบ 2559-2565
กรมโรงงานอุตสาหกรรม    8 มีนาคม 2566
วิธีการประเมินขยะอาหาร (Food Waste Methodology) 2 recent views
หนึ่งในสามของอาหารที่ผลิตขึ้นในโลกมีการสูญเสียและถูกทิ้งขว้างไปอย่างไร้ประโยชน์ (FAO, 2011) และปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน (Municipal solid waste)...
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 ธันวาคม 2565
สถิติการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2564 6 recent views
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ    29 ธันวาคม 2564
การดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map) 6 recent views
การดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map) แนวเขตที่ดินของรัฐที่มีการกำหนดขึ้นตามกฎหมายแต่ละฉบับยังไม่สอดคล้องกัน...
สำนักนายกรัฐมนตรี    15 ธันวาคม 2564
การดำเนินงานด้านการพิสูจน์สิทธิในการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ 3 recent views
การดำเนินงานด้านการพิสูจน์สิทธิในการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ต้องมีพยานหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้น...
สำนักนายกรัฐมนตรี    14 ธันวาคม 2564
ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียม ปี 60-64 2 recent views
ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียม ปี 60-64
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    8 ธันวาคม 2564
นิเวศวิทยาและพันธุกรรมของประชากรลิ่นชวา (Manis javanica) ในผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 6 recent views
ลิ่นชวา (Manis javanica) ในประเทศไทย เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562...
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    8 ธันวาคม 2564
การประเมินมูลค่าการให้บริการระบบนิเวศอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 5 recent views
อธิบายความสำคัญของพื้นที่ป่าต้นน้ำ ในด้านการให้บริการทางอุทกวิทยาและความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าต้นน้ำ...
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    30 พฤศจิกายน 2564
ลักษณะทางสังคมพืชและการประเมินคาร์บอนเหนือพื้นดินในอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี 2 recent views
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก มีสาเหตุสำคัญที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยขาดการควบคุมให้อยู่ในสภาพสมดุลตามธรรมชาติเดิม...
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    30 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลจุดความร้อน Hotspot ระบบ VIIRS ปี 60-63 7 recent views
ข้อมูลจุดความร้อน Hotspot ระบบ VIIRS ปี 60-63
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    28 กันยายน 2564
การจัดการกากอุตสาหกรรม 17 recent views
ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและภูกต้องตามหลักวิชาการ...
กระทรวงอุตสาหกรรม    28 กันยายน 2564
ถอดบทเรียน SEP for SDGs : พลังชุมชนฟื้นฟูผืนป่า 3 recent views
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ ชุมชนบ้านห้วย จังหวัดน่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    23 มีนาคม 2564
ถอดบทเรียน SEP for SDGs : การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 4 recent views
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการเกษตรในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ภายใต้หลักการพัฒนา...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    23 มีนาคม 2564
ถอดบทเรียน SEP for SDGs : โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งอย่างยั่งยืน 7 recent views
ชุมชนบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน โดยใช้วิธีการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น เกิดเป็นโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    23 มีนาคม 2564
ถอดบทเรียน SEP for SDGs : สามพรานโมเดล กับการส่งเสริมเกษตร์อินทรีย์อย่างยั่งยืน 4 recent views
สามพรานโมเดล เป็นระบบการทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนตั้งแต่การผลิต (ต้นน้ำ) การสร้าง/เพิ่มมูลค่า (กลางน้ำ) จนถึงการจัดจำหน่ายในรูปแบบวิสาหกิจ (ปลายน้ำ)...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    23 มีนาคม 2564
ถอดบทเรียน SEP for SDGs : ชุมชนกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 3 recent views
การพัฒนาตำบลพุคาม จ.ลพบุรี ให้มีความเข้มแข็งพร้อมรับมือกับปัญหาอุทกภัย หรือวิกฤตอื่น ๆ โดยสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    23 มีนาคม 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.