ขนาดตัวอักษร ภาษา
ผลการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
ผลการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
องค์กร :
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
29 ธันวาคม 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลผลการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
รายละเอียด
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Performance on the Secretary of the National Land Policy Board and a sub-committee under the National Land Policy Board
หมวดหมู่ การเติบโตอย่างยั่งยืน
คำสำคัญ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ คทช. ที่ดินและทรัพยากรดิน
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 180001
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG1202
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายไตรมาส
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล policy@onlb.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สถิติการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2564 1 recent views
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
The National Dialogue on Water in Thailand 1 recent views
The National Dialogue on Water in Thailand aims to support adjustments in water resources management, building on the agenda that Thailand has embarked upon in recent years...
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
การดำเนินงานด้านการพิสูจน์สิทธิในการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ 7 recent views
การดำเนินงานด้านการพิสูจน์สิทธิในการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ต้องมีพยานหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้น...
สำนักนายกรัฐมนตรี
การเชื่อมโยงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Tree) 3 recent views
ข้อมูลการเชื่อมโยงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รูปแบบโครงสร้างต้นไม้ (Tree)
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.