การจัดการกากอุตสาหกรรม

ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและภูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากระบบการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรมจะต้องขออนุญาตเพื่อนำกากอุตสาหกรรมภายในบริเวณโรงงานไปบำบัด/กำจัดกับผู้รับบำบัดกากอุตสาหกรรม (โรงงาน) ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว

องค์กร :
กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
28 กันยายน 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Industrial Waste Management
หมวดหมู่ การเติบโตอย่างยั่งยืน
แท็ค (Tag) สิ่งแวดล้อม
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 180403
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG1106
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายปี
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล ณัฏฐนันท์ เฉลิมทิพย์
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล nattanan.c@diw.mail.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลสรุปโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย 17 recent views
ข้อมูลสถิติโรงงานอุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศไทย (รวมนิคมและนอกนิคมอุตสาหกรรม) และเฉพาะจำพวกโรงงานที่ 2 และ 3
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
นายอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 21 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ 7 recent views
รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ปีงบประมาณ 2564 โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5
กรมทรัพยากรน้ำ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.