ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตของปลาชะโอน 2 ขนาดในกระชัง

เพื่อทราบความหนาแน่นที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ อัตรารอด ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาชะโอน ในกระชังจากปลาขนาด 1 กรัม จนได้ ขนาด 20-30 กรัม และ ปลาขนาด 30 กรัม จนได้ขนาด 40-60 กรัม

องค์กร :
กรมประมง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
17 มีนาคม 2565
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตของปลาชะโอน 2 ขนาดในกระชัง โดยกรมประมง
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Effects of Stocking Densities on Growth Performance of Butter catfish Ompok bimaculatus (Bloch, 1794) at 2 Different Sizes in Cages
หมวดหมู่ การเกษตร
แท็ค (Tag) การเกษตร เกษตรเพิ่มมูลค่า
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 030301
องค์ประกอบ 030301V01
ปัจจัย 030301F0102
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0201
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาการเกษตรเพิ่มขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายของงานวิจัย ผลงานวิจัย เรื่อง อัตราการปล่อยปลาชะโอนที่เหมาะสมความหนาแน่น จำนวน 50 – 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร จากนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี (ศพจ.ชลบุรี) ได้นำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปทดสอบ on farm ที่บ่อเลี้ยงของเกษตรกร นายพรเทพ บุญมาก ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเวลา 4 เดือน ได้ผลการเลี้ยงปลาชะโอนที่มีอัตราเฉลี่ยการเจริญเติบโต เป็นที่น่าพอใจ เกษตรกรได้ประโยชน์ ได้รับความรู้ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ไปเลี้ยงทำให้มีอาหารบริโภคในครัวเรือน ผู้นำไปใช้ประโยชน์ : นายพรเทพ บุญมาก
พื้นที่เป้าหมาย อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
นักวิจัย นางนวพร ดุลยสิริวิทย์
อีเมลนักวิจัย ifchonburi@hotmail.co.th
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุง และพันธุ์จากธรรมชาติที่เลี้ยงด้วยความหนาแน่นต่างกัน 7 recent views
เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายระหว่างกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงกับกุ้งแชบ๊วยพันธุ์จากธรรมชาติ ที่เลี้ยงในกระชังภายในบ่อซีเมนต์ด้วยความหนาแน่นที่แตกต่างกัน 3 ระดับ
กรมประมง
ผลของการใช้แลคโตบาซิลลัสและมันเทศต่อการเจริญเติบโต และองค์ประกอบเลือดของปลานิล 7 recent views
การเลี้ยงปลานิล สามารถใช้อาหารสำเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส 1012 CFU ต่ออาหาร 1 กรัม ร่วมกับมันเทศ 7.5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ทำให้ปลานิลมีการเจริญเติบโต มีอัตรารอด...
กรมประมง
การทดสอบปลาหมอ “ชุมพร 1” ในสภาพแวดล้อมศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ 5 recent views
1) เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกใช้พันธุ์ปลาหมอ “ชุมพร 1”ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และพื้นที่ ๆ สภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับจังหวัดอุตรดิตถ์ 2)...
กรมประมง
การแพร่กระจาย และสภาวะการประมงปลาก้างพระร่วงในจังหวัดพัทลุง 7 recent views
เพื่อศึกษาสถานภาพและการเปลี่ยนแปลงของประชากรปลาก้างพระร่วง -ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ำหนัก -ประมาณค่าการเติบโต -ประมาณค่าการตาย -ประเมินจำนวนประชากร
กรมประมง
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.