ขนาดตัวอักษร ภาษา
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุง และพันธุ์จากธรรมชาติที่เลี้ยงด้วยความหนาแน่นต่างกัน
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุง และพันธุ์จากธรรมชาติที่เลี้ยงด้วยความหนาแน่นต่างกัน

เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายระหว่างกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงกับกุ้งแชบ๊วยพันธุ์จากธรรมชาติ ที่เลี้ยงในกระชังภายในบ่อซีเมนต์ด้วยความหนาแน่นที่แตกต่างกัน 3 ระดับ

องค์กร :
กรมประมง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
17 มีนาคม 2565
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุง และพันธุ์จากธรรมชาติที่เลี้ยงด้วยความหนาแน่นต่างกัน โดยกรมประมง
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Comparison of Growth and Survival Rate on the Selected and Wild Stocks of Banana Shrimp (Fenneropenaeus merquiensis De Man, 1888) with Different Stocking Density
หมวดหมู่ การเกษตร
แท็ค (Tag) การเกษตร เกษตรสร้างมูลค่า
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 030301
องค์ประกอบ 030301V01
ปัจจัย 030301F0102
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0201
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาการเกษตรเพิ่มขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายของงานวิจัย ผลงานวิจัย การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงและพันธุ์จากธรรมชาติที่เลี้ยงด้วยความหนาแน่นต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า การปล่อยกุ้งแชบ๊วย P 15 พันธุ์ปรับปรุง ที่ความหนาแน่น 60 ตัวต่อตารางเมตร เป็น อัตราความหนาแน่นที่เหมาะสม มีอัตราการเจริญเติบโตมากกว่า 75 % จากการศึกษาครั้งนี้ ศูนย์ฯ แนะนำให้ 1) นายเฉลิม เสือสี ม. 5 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี ให้เกษตรกรนำกุ้งแชบ๊วยไปเลี้ยง แบบธรรมชาติร่วมกับ ปลานิล ระยะเวลา 120 วัน ได้ผลผลิต 500 กก. 2) นายพิกสิทธิ์ ลีลาพตะ ม.4 ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นำพันธุ์กุ้งแชบ๊วยไปเลี้ยง ระยะเวลา 120 วัน ได้ผลผลิต 600 กก. นำไปจำหน่าย มีรายได้ อีกทั้ง หน่วยงานราชการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ได้นำกุ้งแชบ๊วยไปใช้ประโยชน์ ในการเตรียมงานวิจัยด้านอาหาร พบว่า กุ้งแชบ๊วยเจริญเติบโต มีความสมบูรณ์เตรียม เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ ผู้นำไปใช้ประโยชน์ : นายเฉลิม เสือสี นายพิกสิทธิ์ ลีลาพตะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี
พื้นที่เป้าหมาย ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
นักวิจัย นายนิรุต แก่นเชื้อชัย
อีเมลนักวิจัย root.kaen@hotmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตของปลาชะโอน 2 ขนาดในกระชัง 17 recent views
เพื่อทราบความหนาแน่นที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ อัตรารอด ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาชะโอน ในกระชังจากปลาขนาด 1 กรัม จนได้ ขนาด 20-30 กรัม และ...
กรมประมง
การเลี้ยงปูทะเล (Scylla paramamosion Estampador, 1949) ด้วยอาหารสำเร็จรูป 7 recent views
เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ของปูทะเลที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูป เปรียบเทียบกับอาหารสด
กรมประมง
ผลของการใช้แลคโตบาซิลลัสและมันเทศต่อการเจริญเติบโต และองค์ประกอบเลือดของปลานิล 7 recent views
การเลี้ยงปลานิล สามารถใช้อาหารสำเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส 1012 CFU ต่ออาหาร 1 กรัม ร่วมกับมันเทศ 7.5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ทำให้ปลานิลมีการเจริญเติบโต มีอัตรารอด...
กรมประมง
อาร์ทีเมียแรกฟักร่วมกับอาหารสำเร็จรูปชนิดเกล็ดและชนิดแผ่นในการอนุบาลลูกกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ระยะโพสต์ลาวา 1 - 15 9 recent views
ศึกษาความเปนไปไดของการใชอาหารสําเร็จรูปชนิดเกล็ดที่ผลิตเองทดแทนการใช อาหารสําเร็จรูป ชนิดแผนที่จําหนายในทองตลาดสําหรับการอนุบาลลูกกุงขาวรวมกับการใชอารทีเมียแรกฟก
กรมประมง
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.