พบ 3 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
  - 0 recent views
  -
  กรมประมง    19 มกราคม 2565
  สถิติการประมง 25 recent views
  ข้อมูลสถิติที่สําคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการประมง ได้ดําเนินการปรับปรุงการนําเสนอตารางสถิติต่างๆ โดยมุ่งเสนอในภาพรวมการประมงไทย...
  กรมประมง    28 ธันวาคม 2564
  จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม) 3 recent views
  จากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดปัตตานี ทำใ้ห้ชาวประมงประสบปัญหา ตชจับสัตว์น้ำได้น้อยลง ส่งผลให้มีรายได้ลดน้อยลง คุณภาพชีวิตตกต่ำ...
  กรมประมง    5 เมษายน 2564