พบ 2 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
  จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม) 2 recent views
  จากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดปัตตานี ทำใ้ห้ชาวประมงประสบปัญหา ตชจับสัตว์น้ำได้น้อยลง ส่งผลให้มีรายได้ลดน้อยลง คุณภาพชีวิตตกต่ำ...
  กรมประมง    5 เมษายน 2564
  สถิติการประมง 21 recent views
  ข้อมูลสถิติที่สําคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการประมง ได้ดําเนินการปรับปรุงการนําเสนอตารางสถิติต่างๆ โดยมุ่งเสนอในภาพรวมการประมงไทย...
  กรมประมง    14 กุมภาพันธ์ 2564