การส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

การพัฒนาและการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งกาย ใจ สติปัญญา และสังคม ที่จะนำไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาพที่เหมาะสม

ชุดข้อมูลตัวอย่าง เช่น สถิติการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ร้อยละของพฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ สถิติการป่วยตายด้วยโรคต่าง ๆ สถิติอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี คะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ด้านสุขภาพ สถิติความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ สถิติสถานการณ์โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ สถิติผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อไม่เรื้อรัง