อสม. หมอประจำบ้าน

ในปี 2562 รัฐบาลมีนโยบายในด้านสาธารณสุข ในการพัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสื่อสารทางการแพทย์ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล โดยการเพิ่มบทบาท อสม.หมอประจำบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดคงความแออัด ลดความเหลื่อมล้ำ ลดการรอคอย ลดภาระค่าใช้จ่าย และเป็นการช่วยลดปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ เป็นการช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาล และลดการพึ่งพาโรงพยาบาลได้ กระทรวงสาธารรสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงจัดทำคู่มือ อสม.หมอประจำบ้านขึ้น เพื่อให้ อสม.หมอประจำบ้านและผู้เกี่ยวข้อง นำไปใช้ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ใช้ป็นแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งแสดงให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงบทบาทการดำเนินงานของ อสม.หมอประจำบ้าน ในการปฏิบัติงานและแสดงบทบาทอย่างเข้มแข็งต่อไป

องค์กร :
กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
29 ตุลาคม 2563
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness

0 out of 5
มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลอสม. หมอประจำบ้าน โดยกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) OSM Doctor
หมวดหมู่ การส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
แท็ค (Tag) หมอประจำบ้าน อสม. อสม.หมอประจำบ้าน
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 130101
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0304
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล surakitc1968@gmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ถอดบทเรียน SEP for SDGs : โรงพยาบาลวิถีพอเพียง 10 recent views
หัวใจสำคัญที่จะทำให้ระบบสุขภาพเข้มแข็งและยั่งยืนได้นั้น จะต้องเริ่มต้นจากหน่วยที่เล็กที่สุดคือ การที่ประชาชนรู้จักดูแลสุขภาพของตัวเอง ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว และคนในชุมชน...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การตาย จำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ และเพศ พ.ศ. 2562 - 2563 7 recent views
การตาย จำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ และเพศ พ.ศ. 2562 - 2563
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวโน้มการฟอกเงินในประเทศไทย 4 recent views
ปัญหาการฟอกเงินในประเทศไทยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากสถิติคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2562...
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
การทดสอบปลาหมอ “ชุมพร 1” ในสภาพแวดล้อมศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ 8 recent views
1) เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกใช้พันธุ์ปลาหมอ “ชุมพร 1”ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และพื้นที่ ๆ สภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับจังหวัดอุตรดิตถ์ 2)...
กรมประมง
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.